12/10/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΟΑΕΔ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο δι’ απευθείας συμφωνίας, για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας του ΚΠΑ2 Αμπελοκήπων, σύμφωνα με το εδάφιο δ του άρθρου 53 και σε συνδυασμό του άρθρου 58, του Β.Δ. 266/1971, με αναζήτηση προσφορών από την Υπηρεσία και με ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού (portal), με τις προδιαγραφές που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 3067/71/15-12- 2015 (ΑΔΑ: 6ΣΒΛ4691Ω2-Λ6Σ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

  • Το κτίριο να έχει εμβαδό χώρων κύριας χρήσης 600 τ.μ. ± 15 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένου του χώρου υποδοχής συναλλασσομένων) ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση του γκισέ και εμβαδό αποθηκευτικού χώρου 160 τ.μ. ± 20 τ.μ.
  • Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος ή πρώτου ορόφου, σε ακτίνα χιλίων μέτρων περιμετρικά του υπάρχοντος κτιρίου εντός της περιοχής Αμπελοκήπων και να διαθέτει βοηθητική έξοδο (έξοδο κινδύνου) και
  • Να είναι εύκολα προσβάσιμος σε άτομα ΑΜΕΑ και στους συναλλασσόμενους γενικά (ύπαρξη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς).

Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους προσμετρώνται και οι χώροι υγιεινής μπορεί να ευρίσκονται σε ισόγειο ή όροφο ή και ένα τμήμα τους σε πατάρι, εφόσον το καθαρό ύψος του παταριού δεν είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων.

Θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων όλη η επιφάνεια των κυρίων χώρων ή ένα μέρος αυτής ευρίσκεται στη στάθμη του ισογείου, καθώς επίσης και τα ακίνητα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, έχουν καλή ποιότητα κατασκευής, διαθέτουν ανεξάρτητη θέρμανση, κλιματισμό, θερμομόνωση, ανελκυστήρα και καλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Όλοι οι προσφερόμενοι χώροι του ισογείου να έχουν πολεοδομική άδεια για χρήση καταστήματος και οι προσφερόμενοι χώροι των ορόφων να έχουν πολεοδομική άδεια τουλάχιστον για χρήση γραφείου.

Δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις τις οποίες μπορεί νομίμως να χορηγηθούν οι ανωτέρω άδειες με αλλαγή χρήσης. Τα προσφερόμενα ακίνητα να έχουν άνετη πρόσβαση για το κοινό, να διαθέτουν ράμπες και κατάλληλους ανελκυστήρες για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και να διαθέτουν χώρους υγιεινής για τα άτομα αυτά. Εάν δεν υπάρχουν ανελκυστήρες ή ράμπες ή W.C. (για ΑΜΕΑ), να υπάρχει τουλάχιστον νόμιμη δυνατότητα κατασκευής των. Επίσης θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων η στατική μελέτη έγινε σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) του 2000 και όπως αυτός έχει συμπληρωθεί.

Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια, ο μειοδότης να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογιστεί αυτό.

Στις μικτές επιφάνειες των χώρων κύριας χρήσης ή των αποθηκευτικών προσμετρώνται μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι ή το ήμισυ των τοίχων που συνορεύουν με άλλες ιδιοκτησίες και σε καμία περίπτωση δεν προσμετρώνται οι κοινόχρηστοι χώροι, τα κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν και άλλες ιδιοκτησίες, οι επιφάνειες των ανελκυστήρων ή άλλες επιφάνειες των οποίων η χρήση δεν ανήκει αποκλειστικά στο προσφερόμενο ακίνητο.

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για εννέα (9) χρόνια.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και μετά θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, συν μία μονάδα.

Ο μισθωτής όμως έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση μονομερώς και προ του χρόνου λήξης αυτής, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν από την πρόωρη λύση της μισθωτικής σύμβασης.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα.

Το χαρτόσημο θα βαρύνει εξ ημισείας τους συμβαλλόμενους.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν Τεχνική και Οικονομική προσφορά - με τα συνημμένα απαιτούμενα σχέδια & Άδεια Οικοδομής - στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. στην Αθήνα, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος (Τράχωνες), Τ.Κ. 174 56, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Στέγασης (γραφεία 229 ή 231).

Σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση προσφορών και πληροφορίες δίνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ., από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Οργανισμού (δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 - Τράχωνες, γραφείο 231, τηλέφωνα 210 9989274 - 210 9989765), καθώς επίσης από την Υπηρεσία του ΚΠΑ2 Αμπελοκήπων: Δ/νση: Έσλιν 3, Αμπελόκηποι, τηλ.: 210 6454145 & 210 66445678.



comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΟΑΕΔ, Μίσθωση ακινήτου, πρόσκληση ενδιαφέροντος