19/05/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Σημαντικές φορολογικές διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου

Στη δημοσιότητα δόθηκε το τελικό κείμενο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Τροποποιήσεις Φορολογίας Εισοδήματος

Μετά και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν, οι σημαντικότερες διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις, εκτός των άλλων, στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013),διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου αναπροσαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (παρ. 1, άρθρου 16 Ν.4172/2013) ως εξής:

  • σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ, από χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900)που ισχύει σήμερα, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
  • σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950)που ισχύει σήμερα, για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
  • σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) που ισχύει σήμερα, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
  • σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό ευρώ(2.100) που ισχύει σήμερα, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2020 και εφεξής.

2. Με το άρθρο 12 μειώνεται σε 20% από 22% που ισχύει σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί του εισοδήματος ύψους από 0 έως 20.000 χιλιάδες ευρώ, από μισθούς και συντάξεις (άρθρο 15, Ν.4172/2013), προκειμένου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση να υπάρξει ελάφρυνση των χαμηλών εισοδημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 15 η διάταξη αυτή τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/2020, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει αναλυτικά το υπόψη άρθρο.

3. Με την παρ.1 του άρθρου 13 αυξάνεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που ισχύει σήμερα, το ύψος του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4. Με την παρ.2 του άρθρου 13 επανακαθορίζεται η κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως εξής:

  • ορίζεται σε 0% ο συντελεστής για εισόδημα από 0 - 30.000 ευρώ, (σήμερα, ο ανωτέρω συντελεστής ισχύει μόνο για εισόδημα από 0 - 12.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ για εισόδημα από 12.001 - 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 2,2% και για εισόδημα από 20.001 - 30.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 5%),
  • μειώνεται σε 2% από 6,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 30.000,01 - 40.000 ευρώ και
  • μειώνεται σε 5% από 7,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για
    εισόδημα από 40.000,01 - 65.000 ευρώ.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 τίθενται σε εφαρμογή από 1/1/2020, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει αναλυτικά το άρθρο 15 του νομοσχεδίου.

5. Με το άρθρο 14 μειώνεται σε 26% από 29% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής φορολόγησης επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για:

τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν απλογραφικά, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, τους υπόχρεους των αναφερόμενων περιπτώσεων, που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Μετά και τη νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε, στο τελικό κείμενο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου ορίζεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 14 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1/1/2019 και εφεξής και θα δηλώνονται το επόμενο φορολογικό έτος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει αναλυτικά το άρθρο 15 του νομοσχεδίου.

6. Με το άρθρο 69 καταργούνται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε.: α) από 1.1.2017 για τη μείωση του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες και β) από 1.1.2018 για τη μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά.

7. Με το άρθρο 82 συμπληρώνεται το άρθρο 27Α του Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (ΑΦΑ) των τραπεζών, των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και προβλέπεται ότι, για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή (σήμερα 29%) και του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του Ν.4334/2015 (26%), τα εν λόγω νομικά πρόσωπα καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια προμήθεια.

Η προμήθεια αυτή (ο τρόπος υπολογισμού της οποίας προσδιορίζεται) καταβάλλεται εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρονικό διάστημα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι μεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, η προμήθεια καταβάλλεται έως τις 30/6/2017.

Τροποποίηση ΕΝΦΙΑ

Με το άρθρο 11 προβλέπεται ότι, όταν το συνολικό ποσό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) όπως ειδικώς προσδιορίζεται (κύριος και συμπληρωματικός φόρος) δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά 30%, με ανώτατο όριο μείωσης τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις φορολογούμενων που δικαιούνται έκπτωσης 50% λόγω οικονομικής αδυναμίας πληρωμής κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.

Οι διατάξεις του άρθρου 11 τίθενται σε εφαρμογή από 1/1/2020, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει αναλυτικά το άρθρο 15 του νομοσχεδίου.

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ιατρικές δαπάνες, ΕΝΦΙΑ, Φορολογία Εισοδήματος, Πολυνομοσχέδιο