31/03/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Υποδείγματα ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Α. Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν γνώση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 2, του Π.Δ.156/1994 , 81/2003 και 180/2004, καθώς και των άρθρων 40 και 41 του Ν.3986/2011 , συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους οι οποίοι και θα διέπουν την παρούσα εργασιακή σύμβαση :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1α. Στοιχεία εργοδότη ή νόμιμου εκπρόσωπου
Επωνυμία επιχείρησης:
Αντικείμενο εργασιών επιχείρησης:
Διεύθυνση επιχείρησης:
Α.Φ.Μ. επιχείρησης:
Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ επιχείρησης:
Ονοματεπώνυμο εργοδότη:
Όνομα πατρός:
Όνομα μητρός:
Στοιχεία ταυτότητας:
Διεύθυνση κατοικίας:

1β. Στοιχεία εργαζόμενου
Ονοματεπώνυμο:
Όνομα πατρός:
Όνομα μητρός:
Στοιχεία ταυτότητας:
ΑΜΚΑ:
Ημερομηνία Γέννησης:
Διεύθυνση κατοικίας:
Πόλη:
Τηλέφωνο:
Μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης:

2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως τόπος παροχής της εργασίας συμφωνείται να είναι : .............................

3. ΘΕΣΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ...........................

4. ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Υπαλληλική ιδιότητα

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ............................................................

Ειδικότερα συμφωνείται ότι ο εργαζόμενος, πλην των ανωτέρω εργασιών, θα εκτελεί με προθυμία οποιαδήποτε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται είτε από τον Προϊστάμενο του είτε από την Γενική Διεύθυνση που έχει ορισθεί από την εργοδότρια εταιρεία ή από άλλες εταιρείες στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει βάσει εγγράφου συμβάσεως.

6. ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6α. Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής, ορίζεται αυστηρά ορισμένου χρόνου με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με δεδομένο ότι υφίσταται αντικειμενικός λόγος σύναψης της κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 81/2003 και 180/2004 (Αναφέρεται ένας από τους αντικειμενικούς λόγους σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου ήτοι:

• προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού,

• εκτέλεση εργασίας παροδικού χαρακτήρα,

• προσωρινή σώρευση εργασίας,

• ορισμένη διάρκεια εκπαιδευτικού έργου,

• εκτέλεση συγκεκριμένου έργου)

και η διάρκεια της είναι ίση με το χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου δραστηριότητας του. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής δύναται να παραταθεί ή και να ανανεωθεί μόνο εγγράφως.

6β. Ημερομηνία έναρξης της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας: ..................................................................................

6γ. Ημερομηνία λήξης της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας: ........................................................................................................

7. ΑΔΕΙΑ (Ημέρες άδειας, τρόπος και χρόνος χορήγησης άδειας, αποδοχές άδειας)

Ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια με αποδοχές και επίδομα άδειας εφόσον και όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία (Α.Ν.539/1945 όπως ισχύει μέχρι σήμερα). Την άδεια αυτή, λαμβάνει ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του τμήματός του, τους λοιπούς συναδέλφους του στο αυτό τμήμα και τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας κατά την κρίση του Προϊσταμένου ή και της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της εταιρείας.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κάθε ένα από τα μέρη δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οποτεδήποτε, χωρίς τήρηση προθεσμίας, εάν συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος, δηλαδή ένα ή περισσότερα περιστατικά τα οποία, κρινόμενα αντικειμενικώς, καθιστούν μη ανεκτή την περαιτέρω διατήρηση της συμβάσεως για ένα εκ των συμβαλλομένων και αδύνατη την εξακολούθηση της συμβατικής του δεσμεύσεως.

9. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

9α. Ως αποδοχές για την υπό του μισθωτού παρεχόμενη εργασία της συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των ......................ευρώ μικτά μηνιαίως επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.

9β. Οι προσαυξήσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες αργίες και κατά τη νύχτα καθορίζονται από το Β.Δ.748/1966, το Ν.3755/1977, το Ν.Δ.147/1973 και την υπ΄ αριθ. 25825/1951 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

9γ. Η υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόληση λαμβάνουν χώρα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και αμείβονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74, του Ν.3863/2010 .

9δ. Κάθε εργασία παρεμφερής με την άνω κύρια απασχόληση του μισθωτού ή και εν γένει κάθε απασχόλησή του σε εργασία εντός του συμφωνηθέντος ωραρίου απασχόλησης του που κατατείνει στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας στο πλαίσιο των αναγκών αυτής, όπως αυτή εξειδικεύεται εκάστοτε από τους εντεταλμένους της εργοδότριας εταιρείας, δεν θεωρείται πρόσθετη εργασία και ρητά συμφωνείται ότι δεν θα οφείλεται γι΄ αυτήν περαιτέρω αμοιβή για πρόσθετη εργασία, αλλά η αμοιβή του για την εργασία αυτή περιλαμβάνεται στον συμφωνηθέντα στην παρούσα μισθό του (τακτικές αποδοχές).

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Οι αποδοχές καταβάλλονται από την εταιρεία εντός του 1ου δεκαημέρου εκάστου μηνός εκτός εάν επιτακτικές ανάγκες της εταιρείας επιβάλλουν αλλαγή, οπότε αυτή αμέσως θα γνωστοποιείται στον εργαζόμενο. Η εταιρεία δικαιούται να καταβάλλει και ενωρίτερα τις αποδοχές, χωρίς τούτο να δύναται να θεωρηθεί (όσο χρόνο και αν εφαρμοσθεί), ότι αποτελεί παραίτηση της εταιρείας από τον συμφωνημένο δια της παρούσης τρόπο καταβολής.

11. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Η τυχόν παροχή της χρήσης κινητών τηλεφώνων καθώς και της χρήσης αυτοκινήτων εκ μέρους του προσωπικού της επιχείρησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης και δεν αποτελεί αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας. Ο μισθωτός θα είναι υπεύθυνος για όλα τα είδη που ανήκουν στον εργοδότη και τα οποία χρησιμοποιεί κατά την εργασία του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα επιστρέψει κατά τη διακοπή της εργασίας του για οποιοδήποτε λόγο.

12. ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

12α. Η διάρκεια απασχόλησης σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση είναι αυτή που καθορίζεται από τους κείμενους νόμους και τις γενικές ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Ειδικότερα το ημερήσιο ωράριο εργασίας είναι διάρκειας 8 ωρών π.χ. από 09:00 έως 17:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή (πενθήμερο), ήτοι συνολικά σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως.

12β. Ρητά συμφωνείται ότι το ωράριο του εργαζόμενου καθορίζεται κατά την κρίση του εργοδότη και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης:

- είτε επί πενθήμερο (5 ημέρες x 8ώρες) είτε επί 6ημερο (6 ημέρες x 6ώρες και 40 λεπτά) εβδομαδιαίως.

- είτε συνεχές είτε διακεκομμένο.

12γ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μετατρέπει κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού σε εξαήμερη και την εξαήμερη σε πενθήμερη όπως και το συνεχές ωράριο εργασίας του εργαζόμενου σε διακεκομμένο και αντίστροφα.

13. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

13α. Ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο (προκειμένου για υπάλληλο ή εργάτη αντίστοιχα) του Ν.4093/2012 όσον αφορά τους μισθολογικούς όρους.

Όσον αφορά τους μη μισθολογικούς όρους της σύμβασης, αυτοί καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας).

13β. Κάθε άλλη παροχή στο μισθωτό, θα καλύπτεται από τις καταβαλλόμενες πέραν των νομίμων αποδοχές. Ειδικότερα συμφωνείται ο καταλογισμός (συμψηφισμός) στις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές, των αξιώσεων του μισθωτού, για αμοιβή λόγω παροχής υπερεργασίας, για προσαύξηση αμοιβής λόγω εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες εορτές, καθώς και για αμοιβή λόγω επιδομάτων που τυχόν θα δικαιούται βάσει όρου συλλογικής ρύθμισης, νόμου, υπουργικής απόφασης κ.λπ.. Εφ΄ όσον ο κατά τα ανωτέρω συμφωνηθείς μισθός είναι ανώτερος από εκείνον που προκύπτει από το άθροισμα του βασικού μισθού και των πάσης φύσεως επιδομάτων, τα οποία προβλέπονται με κανονιστική ισχύ από συλλογική σύμβαση εργασίας ή ίσης ισχύος διαιτητική απόφαση και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατά τη συμφωνία καταβλητέο υπέρτερο μισθό, κατισχύει ο όρος αυτός της ατομικής συμβάσεως και ο μισθωτός δεν δικαιούται πέραν του συμφωνημένου μισθού άλλο επίδομα, διότι τούτο υπερκαλύπτεται από τις συμφωνημένες υπέρτερες αποδοχές, στις οποίες, κατά τα συνομολογηθέντα, και εμπεριέχεται. Αυτό ισχύει όχι μόνο για υφιστάμενα επιδόματα ως προς τον χρόνο της κατάρτισης της ατομική σύμβασης, αλλά και για τα μελλοντικά επιδόματα, δηλαδή για εκείνα που τυχόν θεσπισθούν μετά την κατάρτιση της.

13γ. Ρητά συμφωνείται ότι το τυχόν χορηγούμενο εξ΄ ελευθεριότητας επίδομα στο μισθωτό τελεί υπό την αίρεση της άρσης χορήγησης του κατά την κρίση του εργοδότη.

Λοιπές πάσης φύσεως μη μισθολογικές παροχές που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και παρέχονται έως τώρα οικειοθελώς και εξ΄ ελευθεριότητος από τον εργοδότη, παραμένουν με την επιφύλαξη κάθε σχετικού δικαιώματος αυτού.


14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των ανωτέρω όρων της σύμβασης θα γίνεται εγγράφως και θα υπογράφεται από τα δυο μέρη με υποχρέωση κοινοποίησης της προς τούτο τροποποιηθείσας σύμβασης στον εργαζόμενου το αργότερο εντός μηνός από την συντελεσθείσα μεταβολή των ουσιωδών όρων της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.156/1994.

15. ΠΡΟΩΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από τον εργοδότη, συμφωνείται όπως η σύμβαση αυτή μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία, με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του N.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 74 του N.3863/2010 ( άρθρο 40 του Ν.3986/2011 ).

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

16α. Ο εργαζόμενος δηλώνει ότι έχει παράσχει ορθές πληροφορίες στην εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία (βιογραφικό, προσόντα, ιστορικό κ.λπ.).

16β. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του εργαζόμενου, αναφορικά με την παρούσα εργασιακή σχέση και εμπεριέχει όλα τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών στοιχεία που διαμορφώνουν το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας του.

16γ. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος οι λοιποί εναπομένοντες όροι της παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη σύμβαση αυτή.

16δ. Ο μισθωτός δηλώνει ότι διαθέτει τα οριζόμενα για την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται προσόντα, δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, δεσμεύεται δε από την υπογραφή του παρόντος, να ασκεί αποκλειστικά την εργασία του και να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται με την ανωτέρω ειδικότητα πρόσληψης στην εταιρεία.

16ε. Η παρούσα ατομική σύμβαση εργασίας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια.

16στ. Ο μισθωτός υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της αντικαταστάσεώς του.

16ζ. Ως λόγος καταγγελίας της παρούσας θεωρείται και συμφωνείται η αδικαιολόγητη απουσία του υπαλλήλου από την εργασία του κατά τις διατάξεις των άρθρων 657, 658 ΑΚ., η και οποιοσδήποτε άλλος συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εξ υπαιτιότητας του μισθωτού.

16η. Σε περίπτωση δηλώσεως κωλύματος εργασίας λόγω ασθένειας, ο μισθωτός υποχρεούται να προσκομίζει πιστοποιητικό γιατρών του ΕΣΥ ή του ΕΟΠΥΥ.

16θ. Σε περίπτωση που ο μισθωτός ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών οφείλει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στον εργοδότη δεόντως αιτιολογημένη. Επίσης οφείλει σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου έναρξης της άδειας αυτής να καταθέσει τη σχετική αίτηση με τη δήλωση αποδοχής του αιτήματος από την πλευρά του εργοδότη, στο οικείο υποκατάστημα του ΙΚΑ με πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα στη Διεύθυνση προσωπικού της εταιρείας.

16ι. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επίσης εφαρμόζονται για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας.

16ια. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις παρέχουν το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να την καταγγείλουν.

16ιβ. Το προσωπικό της επιχείρησης υποχρεούται να προσέρχεται στην εργασία του κατά τη συμφωνημένη ώρα έναρξής της και να αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του. Απαγορεύεται στο προσωπικό της εταιρείας η παραμονή στους χώρους της επιχείρησης κατά τις μη εργάσιμες ώρες, χωρίς ειδική άδεια της Διευθύνσεως. Μετά τη λήξη της εργασίας κανείς δεν δικαιούται να βρίσκεται στους χώρους της επιχείρησης χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς ειδική άδεια του Προϊσταμένου του ή της Διοίκησης.

16ιγ. Η παρούσα σύμβαση, πληρούσα και τις προϋποθέσεις των Π.Δ.156/1994, 81/2003, 180/2004 και των άρθρων 40 και 41 του Ν.3986/2011 συντάχθηκε εις διπλούν και υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας έκαστος των συμβαλλομένων μερών από ένα αντίγραφο.

ΑΘΗΝΑ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Β. Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν γνώση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 2 του Π.Δ.156/1994 , των Π.Δ.81/2003 και 180/2004, της παρ.5 του άρθρου 2 του Ν.3846/2010 , καθώς και τωνάρθρων 40 και 41 του Ν.3986/2011 , συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους οι οποίοι και θα διέπουν την παρούσα εργασιακή σύμβαση :

Παρατίθενται τα στοιχεία του υποδείγματος της ατομικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

.....................................................................................

Η παρ. 6α τροποποιείται ως εξής:

6α. Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής, ορίζεται αυστηρά ορισμένου χρόνου με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με δεδομένο ότι υφίσταται αντικειμενικός λόγος σύναψης της κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.81/2003 και 180/2004 (σύμβαση έργου) και η διάρκεια της είναι ίση με το χρόνο εκτέλεσης του ως άνω έργου του εργοδότη. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής δύναται να παραταθεί ή και να ανανεωθεί μόνο εγγράφως.

Η παρ. 7 τροποποιείται ως εξής:

7. ΑΔΕΙΑ (Ημέρες άδειας, τρόπος και χρόνος χορήγησης άδειας, αποδοχές άδειας)

Ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια με αποδοχές και επίδομα άδειας όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία (Α.Ν.539/1945 όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945 , όπως ισχύει ( άρθρο 2, παρ.10, Ν.3846/2010 ).

Την άδεια αυτή, λαμβάνει ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του τμήματός του, τους λοιπούς συναδέλφους του στο αυτό τμήμα και τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας κατά την κρίση του Προϊσταμένου ή και της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της εταιρείας.

Μετά την παρ. 9δ, προστίθενται οι παρ.9ε και 9στ

9ε. Οι αποδοχές του εργαζομένου με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης ( παρ.9, του άρθρου 2 του Ν.3846/2010 ).

9στ. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα ο μερικώς απασχολούμενος εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αμειβόμενος προς τούτο με απλό ωρομίσθιο ( παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.3846/2010 ).

Το σύνολο της παρ. 12 τροποποιείται ως εξής:

12. ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

12α. Η διάρκεια απασχόλησης σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση είναι αυτή που καθορίζεται από τους κείμενους νόμους και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Ειδικότερα το ημερήσιο ωράριο εργασίας συμφωνείται να είναι διάρκειας π.χ. 4 ωρών από Τρίτη έως και Παρασκευή από 16:30 π.μ. έως 20:30 μ.μ. και (Σάββατο 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. εβδομαδιαίως.

12β. H ρύθμιση των θεμάτων που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και αποβλέπουν στην επίτευξη των σκοπών της ανήκει στον εργοδότη, που μπορεί έτσι, να ρυθμίζει το ωράριο εργασίας του μισθωτού, κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ειδικότερα, συμφωνείται ρητά ότι το ωράριο του εργαζόμενου και η κατανομή των ωρών σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση καθορίζεται κατά την κρίση του εργοδότη και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, ανερχόμενο συνολικά σε 20 ώρες εβδομαδιαία είτε επί πενθήμερο είτε επί 6ημερο εβδομαδιαίως και ορίζεται σε κάθε περίπτωση συνεχές.

12γ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μετατρέπει κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού σε εξαήμερη και την εξαήμερη σε πενθήμερη διατηρούμενων σε κάθε περίπτωση σταθερών των 20 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της μερικής απασχόλησης.

12δ. Η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό και η παροχή της συμφωνημένης εργασίας του μερικώς απασχολούμενου είναι συνεχόμενη και παρέχεται μία φορά την ημέρα (παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.3846/2010 ).

Η παρ. 16δ τροποποιείται ως εξής:

16δ. Ο μισθωτός διαθέτει τα οριζόμενα για την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται προσόντα και δηλώνει υπευθύνως ότι:

Επιλογή είτε του 16δ1 είτε του 16δ2 ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα

16δ1. Ο μισθωτός διαθέτει τα οριζόμενα για την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται προσόντα και δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, σχέση δεσμεύεται δε από την υπογραφή του παρόντος, να αναφέρει εγγράφως αν απασχολείται σε άλλη έμμισθη σχέση εργασίας και να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται με την ανωτέρω ειδικότητα πρόσληψης στην εταιρεία.

16δ2. Ο μισθωτός διαθέτει τα οριζόμενα για την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται προσόντα και δηλώνει ότι η απασχόληση του που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση είναι η κύρια (πρωτεύουσα) και επιπρόσθετα εργάζεται ως μισθωτός και στην επιχείρηση .................................................. με σύμβαση μερικής απασχόλησης η οποία είναι δευτερεύουσα εργασία για τον εργαζόμενο κατά τις ημέρες ............................. και ώρες .................. εβδομαδιαίας διάρκειας ........ ωρών.

Η παρ. 16 ιγ τροποποιείται ως εξής:

16ιγ. Η παρούσα σύμβαση, πληρούσα τις προϋποθέσεις των Π.Δ.156/1994, 81/2003, 180/2004, των άρθρων 40 και 41 του Ν.3986/2011 και της παρ.5 του άρθρου 2 του Ν.3846/2010 , συντάχθηκε εις διπλούν και υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας έκαστος των συμβαλλομένων μερών από ένα αντίγραφο.

Σημείωση: Οι λοιπές παράγραφοι που δεν τροποποιούνται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, παραμένουν ως έχουν στο υπόδειγμα της ατομικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνουcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Σύμβαση ορισμένου χρόνου, Ατομική Σύμβαση Εργασίας