17/03/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Μια ακόμα εργασιακή εβδομάδα έλαβε τέλος, μετά από ένα σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο για τη χώρα μας και με την πολιτική ηγεσία να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της, όσον αφορά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Από τα ευχάριστα νέα του Σαββατοκύριακου που πέρασε, η εμφάνιση κινήσεων στην πραγματική οικονομία, ενώ οι οίκοι αξιολόγησης δίνουν την χώρα σε κατάσταση από επενδυτικής σκοπιάς «country risk». Φυσικά αυτό δεν λέει και πολλά σε κάποιον πολυεθνικό κολοσσό, επειδή η χώρα έχει μεν οικονομικά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια όαση ηρεμίας σε μία ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή, συνεπώς μεσοπρόθεσμα περιμένουν σημαντικές αποδόσεις. Έτσι, ανακοινώθηκε η συνεργασία της «Apivita», με την Ισπανική Plug, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της κοσμετολογίας (Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci, Prada, Valentino και Jean Paul Gaultier). Φυσικά, αυτό που μονοπώλησε τη διεθνή σκηνή το Σαββατοκύριακο, ήταν το χρονικό του μικρού «πολέμου» της Τουρκίας με την Ευρώπη, κάνοντας πλέον εμφανέστατη την απόσταση των δύο διαφορετικών κοινωνιών, τον τρόπο επίλυσης των όποιων διαφορών και την αβέβαιη αν όχι αδύνατη πλέον πορεία της Τουρκίας προς την ενωμένη Ευρώπη.

Από τα οικονομικά νέα της εβδομάδας που πέρασε, σημαντικό θεωρούμε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχέδιο πρότασης για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον κώδικα, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης από την αγορά του.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο κώδικας: «πριν ο καταναλωτής δεσμευθεί συμβατικώς, ο προμηθευτής πρέπει να τον ενημερώσει, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά του για άσκηση αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζει από το χρονικό σημείο που καθορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος/υπηρεσίας και παρέχοντάς του και υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης».

Ακόμη, στον κώδικα, υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΠΟΛ.1037/9.3.2017 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την «Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι για τους αλιείς του ειδικού κατ΄ αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, που πραγματοποίησαν μεταβολή και από 01/01/2015 τηρούν υποχρεωτικά βιβλία και εκδίδουν στοιχεία, έστω κι αν απαλλάχτηκαν από την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων), η ημερομηνία μεταβολής (01/01/2015) θεωρείται για την δραστηριότητα αυτή ως ημερομηνία πρώτης έναρξης, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Επιπλέον, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οι αλιείς του ειδικού κατ΄ αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ που έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το από 8/3/2017 απόσπασμα ατομικής Διοικητικής λύσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με έγγραφο Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. με επισυναπτόμενη βεβαίωση Πρεσβείας και δόθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. οι εξής διευκρινίσεις:

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 5.10.1961 Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση της Χάγης), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 1497/1984 (Α’ 188), η προαναφερθείσα Σύμβαση, δεν εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, «(α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες…»
  • Με το αριθ. Φ.6650.7α/23/ΛΣ 1522/31.10.2007 έγγραφο του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 844/1978 (Α’ 227), με τον οποίον η Ελλάδα κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που υπογράφηκε στο Λονδίνο την 7 Ιουνίου 1968 «Περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων»

Με βάση τα ανωτέρω, δίνεται η διευκρίνιση ότι η ερωτούσα Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να κάνει δεκτές βεβαιώσεις Πρεσβειών στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις θεώρησης ή επικύρωσης επ’ αυτών.

Στην επιλογή του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης προχώρησε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μετά από την εξεταστική διαδικασία, που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις και ακολουθείται στην Α.Α.Δ.Ε. Συγκεκριμένα, στη θέση αυτή τοποθετείται ο κ. Ευθύμιος Σαΐτης.

Από τις ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις της εβδομάδας που πέρασε, η 5μελής σύνθεσης του Β΄ τμήματος του ΣτΕ, στην υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασή της επισημαίνει ότι σε περίπτωση παραβιάσεων του ΚΒΣ, όπου τα βιβλία και τα στοιχεία του επιτηδευματία ενδέχεται να χαρακτηρισθούν ως ανεπαρκή ή ανακριβή, με συνέπεια τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων, πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 30 του ΚΒΣ διαδικασία. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο του ΚΒΣ, ο προϊστάμενος της φορολογικής αρχής, υποχρεούται να κοινοποιήσει στον επιτηδευματία σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου που έχει προηγηθεί, στις οποίες στηρίζει το ενδεχόμενο έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να ασκήσει, αν το επιθυμεί, το δικαίωμα που έχει της παραπομπής της υπόθεσης στην αρμόδια προβλεπόμενη επιτροπή. Δεδομένου ότι δύο μέλη του τμήματος (μειοψηφία), διατύπωσαν την άποψη ότι εφ’ όσον γίνεται λόγος για διαφορετικές καταλογιστικές πράξεις (πράξη επιβολής πρόστιμου, χαρακτηρισμός των βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών, κ.ά.), ο φορολογούμενος πρέπει να καλείται αυτοτελώς για κάθε καταλογιστική πράξη με την οποία επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο του ΚΒΣ, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, κ.λπ., να ασκεί το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως, ακόμη και αν τα φορολογικά θέματα τελούν σε συνάφεια μεταξύ τους, η 7μελής σύνθεσης του Β΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται λόγω σπουδαιότητας να αποφανθεί, μετά από παραπομπή της 5μελούς σύνθεσης του ίδιου τμήματος.

Το Ζ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ' αριθμ. 130/2017 απόφασή του, αναίρεσε εφετειακή απόφαση, η οποία είχε απορρίψει αίτημα καταδικασθέντα σε πενταετή κάθειρξη για φορολογικές παραβάσεις, που ζητούσε τη μετατροπή της ποινής του σε χρηματική και αποφάνθηκε ότι η ποινή κάθειρξης μέχρι πέντε χρόνια μετατρέπεται σε χρηματική. Ακόμη, στην απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρεται ότι «ως βαρύνον κριτήριο για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή δεν τάσσεται ο κακουργηματικός ή πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης, αλλά η φύση και η χρονική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής, η οποία και σε κακουργήματα, όταν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις ή άλλοι γενικοί λόγοι μείωσης της ποινής, έχει ως ελάχιστα όρια φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή ενός έτους».

Από τις υπόλοιπες ειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε, αίσθηση προκάλεσε έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή σε απάντηση σχετικής ερώτησης βουλευτή και προκύπτει ότι οι αιτήσεις αποποίησης κληρονομιών διαμορφώθηκαν ως εξής: το 2013 ανήλθαν σε 29.199, το 2014 σε 41.388, το 2015 σε 45.628 και το 2016 σε 54.422. Δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια ουσιαστικά διπλασιάστηκαν. Χιλιάδες Έλληνες αποποιούνται πλέον κληρονομικών τους δικαιωμάτων, αποστερούμενοι περιουσιακών στοιχείων που όχι μόνο έχουν οικονομική αξία αλλά και πολλές φορές βαθιά συναισθηματική αξία (πατρική οικία), μόνο και μόνο από το γεγονός πως δεν μπορούν να καταβάλουν τους φόρους κληρονομίας και κυρίως διατήρησης της περιουσίας αυτής (ΕΝΦΙΑ). Κυρίως όμως, με τους χωρίς χρονολογικό όριο βάθους φορολογικούς ελέγχους (ζώντων και τεθνεώτων), μπορεί μετά από κάποια χρόνια ο κληρονόμος να χρειάζεται να απολογηθεί που βρήκε εν ζωή ο θανών κάποιο ποσό και το έστειλε στον αδελφό του στο εξωτερικό και επειδή φυσικά δεν θα έχει απαντήσεις, θα κληθεί να καταβάλει τον φόρο του έτους εκείνου, πλέον προσαυξήσεων 120%, σύμφωνα με τον Ν. 2523/1997. Όταν η ένδεια εσόδων μετατρέπεται στον απόλυτο φορολογικό παραλογισμό, το «έννομο» κράτος μόνο προστάτης των πολιτών του δεν είναι.

Νέα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα έδωσε την Πέμπτη η Α.Α.Δ.Ε. Στο τέλος Ιανουαρίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν σε 93,4 δισ. ευρώ. Τον Ιανουάριο, νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν πλήρωσαν φόρους και άλλες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 1,63 δισ. ευρώ. Από το λοιπά στοιχεία που έδωσε η Α.Α.Δ.Ε.: Για 851.818 οφειλέτες, η ΑΑΔΕ έχει ήδη λάβει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προχωρώντας σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, εισοδημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και σχεδόν ένας στους δυο φορολογούμενους ή 4.173.206 άτομα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Στο τέλος Ιανουαρίου ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 26.723 άτομα. Και επιβλήθηκαν 12.764 νέες κατασχέσεις.

Από την Διοίκηση του ΕΦΚΑ εκδόθηκε Δελτίο Τύπου, σχετικά με την υποβολή ΑΠΔ και καταβολή εισφορών Ιαν. 2017 και Φεβ. 2017. Σύμφωνα με το δελτίο «η Διοίκηση παρατείνει την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, καθώς και την προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Αντίστοιχα ορίζει την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών)».

Μια ακόμα εργασιακή εβδομάδα πέρασε και μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο Ορθόδοξο Πάσχα. Σιγά – σιγά, το κέντρο των εξελίξεων μετακυλείται στην Ευρώπη και στις εκλογικές αναμετρήσεις, στο Brexit και την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και στους πάντα οργισμένους γείτονές μας που βλέποντας τον κόσμο από μια άλλη σκοπιά απειλούν πλέον ευθέως ολόκληρα έθνη, χωρίς κανείς να ξέρει το αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών. Μέσα στον κυκεώνα αυτών των παγκόσμιων ανατροπών, το πρόβλημα της Ελλάδας όλο και μικραίνει στα μάτια των τρίτων, ενώ για μας συνεχώς γιγαντώνεται. Οι δυνατότητες επίτευξης τεχνικής συμφωνίας με τους Θεσμούς όλο και απομακρύνεται, παρά τις ευοίωνες προοπτικές που θεωρούν ότι υπάρχουν στην Κυβέρνηση.

Για την εβδομάδα που έρχεται θα πρέπει να περιμένουμε τις νέες προσπάθειες της Κυβέρνησης για την επίτευξη της δεύτερης αξιολόγησης, τα λογιστήρια θα πρέπει να αρχίσουν να ολοκληρώνουν την έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και οι φορολογούμενοι, εν αναμονή της θέσεως σε παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα πρέπει να αρχίσουν να βάζουν σε μία τάξη τα έγγραφα από τα φορολογικά δρώμενα του 2016.

Η άνοιξη άρχισε να κάνει την εμφάνισή της για τα καλά, το Σαββατοκύριακο που έρχεται προμηνύεται από την πλευρά του καιρού υπέροχο και εμείς θα κλείσουμε με το απίστευτο «τσιτάτο» που είπε την Πέμπτη το βράδυ στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Και εγώ θα ήθελα να βγω για ένα cocktail με την Scarlet Johansson». Αλήθεια και ποιος άνδρας δεν θα ήθελε;

Σε όλους εσάς τους πιστούς μας αναγνώστες, να περάσετε ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλος επιτηδεύματος, Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΑΠΔ, Παράταση, Φορολογικές παραβάσεις