14/03/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Κ. Φωτάκης : Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας

Υψηλές προσδοκίες εναποθέτει η κυβέρνηση για τη στήριξη της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας στο νέο «Υπερ – Ταμείο» Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης αναλύει στο Epsilon7 τη διάρθρωση του νέου Επενδυτικού Φορέα, που θα περιλαμβάνει τρία επιμέρους Ταμεία: Το Παράθυρο Ευκαιρίας, το Ταμείο Πρώιμης Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Μεγέθυνσης. Σύμφωνα με τον κ. Φωτάκη έχει ήδη εκδηλωθεί τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Σημειώνει: «Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) ενός καταξιωμένου και έγκυρου διεθνώς επενδυτικού Ταμείου στη σύνθεση του Υπερ-Ταμείου παρέχει εχέγγυα για την ποιότητα των επιλογών και αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης και για πρόσθετα επενδυτικά κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά Ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές, προσφέροντας μόχλευση της τάξης του 1 δισ. Ευρώ». Ο Υπουργός παραδέχεται τα μεγάλα προβλήματα στην κατοχύρωση πατεντών από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τονίζοντας πως στο σχεδιασμό της κυβέρνησης προβλέπονται δράσεις αντιμετώπισής τους. Υπογραμμίζει πως το νέο πλέγμα υποστήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει εκτός από επιχορηγήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η διάταξη για απόσβεση ερευνητικού εξοπλισμού με νέο συντελεστή 40% και απόσβεση σε 30 μήνες. Μάλιστα, προαναγγέλλει σύντομα την έκδοση ΚΥΑ, η οποία θα ενσωματώνει στις επιλέξιμες δαπάνες όλες τις κατηγορίες δαπανών των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τονίζει επίσης πως στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες ύψους 645 εκατ. ευρώ.

E7 | Οι δαπάνες της Ελλάδας για Έρευνα και Ανάπτυξη, παρότι αυξήθηκαν στο 0,96% του ΑΕΠ το 2015 από 0,67% το 2008, παραμένουν από τις χαμηλότερες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αύξησής τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει η χώρα μας; Πως σκοπεύετε να προσελκύσετε επενδύσεις στους συγκεκριμένους τομείς τα επόμενα χρόνια και τι ρόλο θα παίξει το νέο «Υπερ – Ταμείο Συμμετοχών» στη χρηματοδότηση νέων ερευνητικών ιδεών;

Πράγματι οι δαπάνες της Ελλάδας για την Έρευνα εξακολουθούν να είναι χαμηλές παρά τη θεαματική αύξηση που επετεύχθη κατά το 2015 και πλησίασαν το 1% του ΑΕΠ. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι σε απόλυτα ποσά, η ποσοστιαία αυτή αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 200 εκ. ευρώ, πράγμα πολύ σημαντικό αφού το 2015 ήταν έτος ιδιαίτερα δύσκολο για την οικονομία. Στόχος μας τώρα είναι αφενός η στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και η ανάσχεση της φυγής στο εξωτερικό με τις δράσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), αφετέρου η άμεση ενεργοποίηση του «Υπερ-Ταμείου» Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Τo Υπερ-Ταμείο θα περιλαμβάνει τρία Ταμεία. Το πρώτο Ταμείο που αποκαλούμε «Παράθυρο Καινοτομίας» το οποίο θα μετατρέπει αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα ιδέες σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με κεφάλαια σποράς και συνεπενδύσεων. Το δεύτερο είναι το Ταμείο «Πρώιμης Επιχειρηματικότητας» που θα στηρίζει τις νέες αυτές επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματά και τέλος το Ταμείο «Μεγέθυνσης» που θα επιταχύνει την εξέλιξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό το Υπερ-Ταμείο συμμετοχών αποτελεί την πρώτη σοβαρή και συγκροτημένη προσπάθεια μεγάλης κλίμακας για τη δημιουργία της οικονομίας έντασης γνώσης. Σημειωτέον ότι το αρχικά διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 260 εκ. ευρώ. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) ενός καταξιωμένου και έγκυρου διεθνώς επενδυτικού Ταμείου στη σύνθεση του Υπερ-Ταμείου παρέχει εχέγγυα για την ποιότητα των επιλογών και αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης και για πρόσθετα επενδυτικά κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά Ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές, προσφέροντας μόχλευση της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί τεράστιο ενδιαφέρον από καινοτόμες επιχειρήσεις για το σχήμα στήριξης της επιχειρηματικότητας με συνεπενδύσεις από το Υπερ-Ταμείο Συμμετοχών.

E7 | Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη και στις ιδιωτικές επενδύσεις στην Έρευνα (μόλις 0,28% του ΑΕΠ). Ουραγός είναι η χώρα μας και στην πρόσβαση σε δάνεια για έρευνα αλλά και στη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων. Δεν θεωρείτε αναγκαία την καθιέρωση ενός πλέγματος κινήτρων, φορολογικών, χρηματοδοτικών και άλλων, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στην Έρευνα και ειδικά γι αυτές που καταγράφουν ακόμη και στις παρούσες συνθήκες αξιόλογες επιδόσεις στην προώθηση της καινοτομίας;

Έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων και δράσεων για την υπο-

στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

•Ο νέος χρηματοδοτικός θεσμός, το Υπερ-Ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών που ανέφερα προηγουμένως. Θα συμβάλλει στην αλλαγή του επιχειρηματικού και παραγω-γικού μοντέλου της χώρας συνδέοντας την πανεπιστημιακή έρευνα με την ανάπτυξη εξωστρεφούς, έξυπνης και δυναμικής επιχειρηματικότητας εστιασμένης στην καινοτομία.

•Προβλέπεται Ειδικό Καθεστώς για την Καινοτομία στον νέο Αναπτυξιακό νόμο ο οποίος μετατρέπεται πλέον σε ολοκληρωμένο αναπτυξιακό εργαλείο με σαφή προσανατολισμό στην αναπτυξιακή στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.

•Θεσμοθετήθηκε διάταξη για απόσβεση ερευνητικού εξοπλισμού με νέο συντελεστή 40% (απόσβεση σε 30 μήνες).

•Συνεχίζεται η απαλλαγή φόρου για 3 έτη από έσοδα που προκύπτουν από εκμετάλλευση τεχνολογικών ευρεσιτεχνιών. Δεδομένης της συρρίκνωσης της τραπεζικής πίστωσης προς τον ιδιωτικό τομέα υποστηρίζεται η δανειοδότηση επιχειρήσεων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες ύψους 645 εκατ. ευρώ, με τα οποία μοχλεύονται ιδιωτικοί πόροι ύψους 1,4 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Οι πόροι αυτοί αφορούν τη δανειοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων ή φορέων (όπως Τραπεζικά ιδρύματα και Επενδυτικά Ταμεία) με σκοπό τη διευκόλυνση της δανειοδότησης ή την χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δαπάνες της έρευνας είναι πράγματι ακόμη χαμηλή (0,32% του ΑΕΠ για το 2015). Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον βαθειάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν γίνονται συγκρίσεις.

E7 | Ειδικότερα, για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας του άρθρου 22Α του Ν.4172/2013, για τις οποίες χορηγείται ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνα, προβλεπόταν η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Έχει προγραμματιστεί η έκδοσή του; Αναμένονται μεταβολές στις προϋποθέσεις που σήμερα ορίζονται από την αριθ. 12962 ΠΟΛ. 2029/3-11-1987 (ΦΕΚ Β΄ 743) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δεν έχει καταργηθεί; Υπάρχουν στοιχεία για την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο φορολογικό αυτό κίνητρο;

Το κανονιστικό πλαίσιο για την φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ερευνητικές δραστηριότητες θα διέπεται πλέον από ΚΥΑ η οποία θα ενσωματώνει στις επιλέξιμες δαπάνες όλες τις κατηγορίες δαπανών των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η νέα ΚΥΑ είναι έτοιμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι μεγάλο. Περισσότερα από 120 έργα έχουν υποβληθεί από 70 και πλέον επιχειρήσεις, τα οποία αφορούν επενδυτικά σχεδία άνω των 100 εκ. ευρώ συνολικά. Ένα πρόσθετο σημαντικό στοιχείο είναι ότι στο καθεστώς της Καινοτομίας θα υπάγονται πλέον όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία σχετίζονται με προηγούμενο ερευνητικό αποτέλεσμα ή κατοχύρωση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμπερασματικά, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που εφαρμόζουμε, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και η Καινοτομία έχουν κεντρικό ρόλο. Φιλοδοξία μας είναι η διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα, δίπλα στον πρωτογενή τομέα, τη ναυτιλία και τον τουρισμό.

Δείτε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Φωτάκη στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.