14/03/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Horizon 2020 - Εργαλείο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο δυναμικό. Στα θετικά στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνονται τα υψηλότατα ποσοστά επιχορήγησης (κατά κανόνα 70%), η δυνατότητα επιχορήγησης δαπανών προσωπικού και η μετατόπιση της έμφασης από την έρευνα στην καινοτομία και στην εμπορική αξιοποίηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό και οι οποίες έχουν έναν συνολικό κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ ή/και σύνολο ενεργητικού που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ. Για τον υπολογισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη η μετοχική σχέση με άλλες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες είναι και οι κοινοπραξίες ΜΜΕ.

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • ΦΑΣΗ 1: Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή σύντομου «Επιχειρηματικού Πλάνου Ι» (περίπου 10 σελίδων) το οποίο τεκμηριώνει τον καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 είναι προαιρετική. Μπορεί να υποβληθεί πρόταση κατευθείαν στη Φάση 2. Οι ενισχύσεις περιλαμβάνουν το ποσό των 50.000 ευρώ για την εκπόνηση ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού Πλάνου ΙΙ». Η διάρκεια υλοποίησης είναι 6 μήνες και υποβάλλεται οποιαδήποτε στιγμή.
  • ΦΑΣΗ 2: Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή «Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ» καθώς και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 70% των επιλέξιμων δαπανών με συνολική επιχορήγηση από 0,5 έως 2,5 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 12 ως 24 μήνες.
  • ΦΑΣΗ 3: Στη Φάση 3 παρέχονται:
    • μέσα διευκόλυνσης για την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης
    • πρόσβαση στο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνου (Risk Finance)
    • αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το Enterprise Europe Network.


Το πρόγραμμα είναι συνεχώς ανοικτό, με καταληκτικές ημερομηνίες ανά προκήρυξη.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Atlantis Συμβουλευτική logo

Καινοτομία, Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις