07/02/17 | Αρχική > Ανθρ. Δυν. - Θ. Σπουδών > Θέματα Σπουδών

Πανελλαδική έρευνα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη φορολογική συμμόρφωση

Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, συστήθηκε με το ν. 4002/2011 και υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται από το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και της Απόφασης Δ6Α 1058864/8-4-2014, όπως έχει και ισχύει μέχρι σήμερα. Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι η αρμόδια Διεύθυνση για την βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και λειτουργεί υποστηρικτικά στον άξονα της ενίσχυσης της εκούσιας συμμόρφωσης του Στρατηγικού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:
α) Τμήμα Α΄ - Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης
β)Τμήμα Β΄- Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων
γ) Τμήμα Γ΄- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης
δ) Τμήμα Δ΄- Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης και οι αρμοδιότητες των τμημάτων της είναι ενδεικτικά :

  • Ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων φορολογουμένων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, είτε αυτές αφορούν στην υποβολή δηλώσεων είτε στην καταβολή νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Τρίτων Φορέων και πηγών.
  • Η ανάπτυξη κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την διενέργεια δράσεων εθελοντικής συμμόρφωσης.
  • Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου εξερχομένων κλήσεων ενημέρωσης στοχευμένων, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, φορολογουμένων, με σκοπό την οικειοθελή συμμόρφωσή τους ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
  • Ο σχεδιασμός και η ανάληψη στοχευμένων προληπτικών δράσεων συμμόρφωσης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ή του εκάστοτε κοινού ενδιαφέροντος σε φορολογικά ζητήματα, ώστε να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί η φορολογική συνείδηση.
  • Η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στον καθορισμό δεικτών για την μέτρηση της αποδοτικότητας των δράσεων της Διεύθυνσης, καθώς και η πραγματοποίηση ποσοτικοποιήσεων και προβλέψεων για τις δράσεις αυτές.


'Ερευνα
Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, στο πλαίσιο της δράσης “Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης” του Επιχειρησιακού σχεδίου 2016 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προέβη στον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στάσεων και αντιλήψεων με ηλεκτρονικά ημιδομημένα ερωτηματολόγια σε δείγμα εκπαιδευτικών της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας. Στόχος της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 1872 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, ήταν η συγκέντρωση εκείνων των δεδομένων που θα οδηγήσουν στην επιτυχημένη εισαγωγή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στα επισυναπτόμενα αρχεία, μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς, την αναλυτική μελέτη που εκπονήθηκε από την Διεύθυνσή μας, καθώς επίσης και τα αποτελέσματά της στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε μορφή info graphics.

Ερωτηματολόγια
Παρακαλώ, πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς στην Α/Βάθμια Εκπαίδευση.https://goo.gl/forms/JtwHdQDlq5gz7kWs1
Παρακαλώ, πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς στην Β/Βάθμια Εκπαίδευση.https://goo.gl/forms/Oil93Eb0pxO075r03
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ερωτηματολόγιο είναι στην διάθεσή σας καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακαλείσθε όπως δεν προβείτε στην υποβολή του.


  1. Μελέτη 'Ερευνας Εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης

  2. Αποτελέσματα 'Ερευνας σε Info Graphics (ελ)
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έρευνα, Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση