08/11/16 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο αμοιβής και εργασίας των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών - Upd

Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος αναρτήθηκε η με Αρ.Πρωτ.41919/909/4.11.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με θέμα “Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016”, που υπεγράφη από τον Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο, λίγο πριν αποχωρήσει από τη θέση του.

Η ρύθμιση άρθρου 30 του Ν. 4415/2016 αφορά εκτός από τους καθηγητές κέντρων ξένων γλωσσών και τους καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι με το άρθρο 56, του N. 682/1977 καταργήθηκαν τα φροντιστήρια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και κατά συνέπεια η διάταξη αυτή του άρθρου 30 του Ν. 4415/16 δεν αφορά φροντιστηριακούς εκπαιδευτές δημοτικής εκπαιδεύσεως. Επίσης δεν αφορά τους καθηγητές φροντιστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και την αδιαβάθμητη εκπαίδευση (καθηγητές ωδείων, χορού κλπ).

Βασικά σημεία της ανωτέρω εγκυκλίου

  • Το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες. Με δεδομένο ότι στην εν λόγω εγκύκλιο προσδιορίζεται το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο σε 21 ώρες , η υπέρβασή του σηματοδοτεί την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος (Υποπαράγραφος ΙΑ 13 περ.2 , Ν.4093/2012). Κατά συνέπεια κάθε ώρα απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων πάνω από τις 21 , με βάση τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, αμείβεται πλέον από 6.9.2016 (ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 30 , του Ν.4415/2016) υπερωριακά ήτοι αν είναι νόμιμη και εφόσον έχει καταχωρηθεί η υπερωριακή αυτή απασχόλησή , πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, οι καθηγητές φροντιστηρίων δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% . Βέβαια, η παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4415/16 ορίζει ότι « Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες» χωρίς να κάνει ευθεία αναφορά στο νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των καθηγητών φροντιστηρίων.
  • Ο υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, προκύπτει ως ακολούθως: (6 / 21) / 25 x Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο. Άρα το ωρομίσθιο του καθηγητή φροντιστηρίου που αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό διαμορφώνεται ως ακολούθως :


  • Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά.
  • Για τους εκπαιδευτικούς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών οι μέρες διακοπών και αργιών ισχύουν, όπως προβλέπονται με την υπ. αριθμ. Δ5/5500/1983 του Υπουργού Παιδείας. Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι με την υπ αριθμόν Δ5/5500/83 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 652/Β/16-11-1983 ), έχουν καθορισθεί οι ημέρες διακοπών και αργίας των Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών που λειτουργούν στη χώρα ως ακολούθως:

«Α. Ημέρες Διακοπών

1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.

2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Β. Ημέρες Αργίας

1. Όλες οι Κυριακές.

2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.

3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.

4. Η 17η Νοεμβρίου.

5. Η Καθαρά Δευτέρα.

6. Η 1η Μαΐου.

7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.

8. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ5/3239/1-6-89 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει επεκταθεί το εορτολόγιο των Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και στα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δεν υφίσταται επί του παρόντος υποχρέωση υποβολής στο Υπουργείο Παιδείας εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων ούτε αντίγραφων των συμβάσεων εργασίας των καθηγητών.

Η διάταξη του άρθρου 30 , παρ.1 του Ν.4415/2016 ορίζει ότι

«1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,
ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.

β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια» .

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, ετοιμάζεται από το Υπουργείο Παιδείας η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα εντάσσονται όλα τα στοιχεία των καθηγητών φροντιστηρίων για να μπορούν οι Υπηρεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας να ελέγχουν αποτελεσματικά το πλαίσιο απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων. Είναι αυτονόητο ότι οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών επί του παρόντος δεν υποβάλλουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ούτε αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ούτε αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες καθηγητές. Για να ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή απαιτείται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ωρομίσθιο, Καθηγητής φροντιστηρίου, αμοιβές