23/09/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ενδικοφανής προσφυγή

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Κοντεύουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου και σιγά σιγά μία σειρά φορολογικών υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν με πιεστικές προθεσμίες πληρωμών, αλλά και υποβολών καταστάσεων, απασχολούν όλους τους συναδέλφους.

Υποβολή ΜΥΦ έως τις 30/9 ( εάν δεν πάρει παράταση), πληρωμή δόσεων ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος, πληρωμές ρυθμίσεων, υποβολές αιτήσεων πάγιων ρυθμίσεων, τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μας απασχολούν καθημερινά, ενώ παράλληλα κλείνοντας η χρονιά οι πελάτες ζητούν να μάθουν συνεχώς τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε φόρους και εισφορές την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα με όλα αυτά, αναμένουμε τα νομοσχέδια για το πλαστικό χρήμα και το «χτίσιμο του αφορολογήτου», αλλά και την εθελούσια δήλωση αδήλωτων κεφαλαίων με διάφορα νούμερα συντελεστών να πέφτουν στο τραπέζι, εθελούσια δήλωση που λογικά θα είναι ο «προάγγελος» της δήλωσης του περιουσιολογίου από όλους δεδομένου ότι δεν θα δίνεται άλλη ευκαιρία.

Λίγο πολύ όλα τα παραπάνω είναι σε όλους μας γνωστά και είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν για πολύ καιρό ακόμα. Με το παρόν άρθρο έχουμε σκοπό να θυμίσουμε κάποια πολύ βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με το δικαίωμα των φορολογουμένων να προσφύγουν απέναντι σε όποια απόφαση της φορολογικής αρχής όπως περιγράφεται σχετικά και στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, νόμο 4174/2013 και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Τι θα πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος ο οποίος έχει λάβει μία απόφαση από τις φορολογικές αρχές με την οποία διαφωνεί ;

Σε φυλλάδιο το οποίο μοιράζει η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων αναφέρεται:

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφι­σβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της υπό­θεσής του, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Δια­φορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, χωρίς έξοδα του φορο­λογούμενου, και την εμπέδωση της εμπιστο­σύνης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης.

· Ποιες πράξεις προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή

- Πράξεις ρητές ή σιωπηρές των φορολο­γικών αρχών (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

- Πράξεις με τις οποίες εφαρμόζονται δια­σφαλιστικά μέτρα των συμφερόντων του Δημοσίου.

Προσοχή: Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

· Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;

- Ο υπόχρεος και εν γένει κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον.

- Τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους των νομικών προσώπων/οντοτήτων.

· Διαδικασία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής:

- Κατάθεση: Στη φορολογική αρχή που εξέ­δωσε την προσβαλλόμενη πράξη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

- Προθεσμία άσκησης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1/8-31/8.

- Περιεχόμενο: Στοιχεία του φορολογούμενου, προσβαλλόμενη πράξη, λόγοι στους οποίους βασίζεται το αίτημα, διεύθυνση όπου θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις.

- Συνυποβαλλόμενα στοιχεία: Έγγραφα που επι­καλείται ο φορολογούμενος, ηλεκτρονικός φάκελος (σε USΒ κλπ.), με όλα τα σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, νόμου 1599/1986, για την ακρίβεια των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

Αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προ­σφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού, εφόσον καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.

Για την αναστολή του καταβλητέου ποσο­στού 50% ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή, αίτημα αναστολής.

Με την αίτηση αναστολής, ο υπόχρεος υπο­βάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 N. 1599/1986 για τα παγκόσμια έσοδα / εισο­δήματα / περιουσιακή του κατάσταση και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Αναστολή χορηγείται μόνο εφόσον κριθεί ότι η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια την πρό­κληση ανεπανόρθωτης βλάβης.

Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.

Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

· Έκδοση απόφασης επί της ένδικοφανούς προσφυγής:

- Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της στην αρμόδια φορολογική αρχή (Δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1/8-31/8).

Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε σιωπηρά.

· Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη:

- Οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά πράξεων που εκδίδονται από 1.4.2015 και εφεξής από τις Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, εξετάζονται από τα Τμήματα Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

- Εξαιρούνται οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά πράξεων με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα των συμφερόντων του Δημοσίου καθώς και αυτών που εκδίδονται από ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π και Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος διαφωνεί με την απόφαση της Διεύθυνσης επίλυσης διαφορών συνεχίζει την διαδικασία με την προσφυγή της υπόθεσης στα διοικητικά δικαστήρια.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταθούμε λίγο στο στάδιο της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών και τον ρόλο της. Στο παρελθόν υπό την ονομασία επιτροπή του άρθρου 70Β, η λειτουργία της ήταν σχεδόν τυπική, αφού οι υποθέσεις δεν εξετάζονταν και ήταν απλά ένα ενδιάμεσο στάδιο που έπρεπε να περάσει ο φορολογούμενος πριν τα διοικητικά δικαστήρια. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι υποθέσεις να λιμνάζουν στα δικαστήρια, αφού η δίκη ορίζονταν πολλά χρόνια μετά, ενώ παράλληλα ο φορολογούμενος να βρίσκονταν με ένα τεράστιο χρέος στην πλάτη και μέχρι να φτάσει στο σημείο να δικαιωθεί ή όχι είχε εξαντληθεί οικονομικά και ψυχολογικά.

Με το τωρινό καθεστώς, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η διεύθυνση αυτή λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο εργαλείο στα χέρια των φορολογικών αρχών, προκειμένου να αποδώσουν σωστότερα φορολογική δικαιοσύνη, αλλά και ως ένα ένδικο βοήθημα για τους φορολογούμενους προκειμένου να ξεμπερδεύουν σε πολύ γρηγορότερο διάστημα από ότι πριν στην περίπτωση που έχουν αδικηθεί από της φορολογικές αρχές και μπορούν να το αποδείξουν.

Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το 90% των υποθέσεων που πηγαίνουν στην επιτροπή εξετάζεται, ενώ τα αποτελέσματα αναρτώνται στο διαδίκτυο στην σελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε τα οποία μπορεί να αναζητήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Βάση αυτού λοιπόν, δεν αφορούν απο­κλειστικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που προσέφυγαν, αλλά όλους τους φορολογουμένους, αφού δημοσιοποι­ούνται ηλεκτρονικά στο Διαδίκτυο και το σκεπτικό τους αποτελεί νομολογία και μπούσουλα για τις ΔΟΥ της χώρας και όλους τους ελεγχόμενους, ώστε να μη να χρειάζεται να καταθέτει προσφυ­γές ο καθένας ξεχωριστά για τους ίδιους λόγους!

Αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες, που βρίσκουν πλέον πιο εύκολα το δίκιο τους, αλλά και μεγαλύ­τερα έσοδα για το Δημόσιο απ' όσους δέχονται τα πρόστιμα και τα πληρώνουν με δόσεις αντί να σέρνονται για χρόνια οι υποθέσεις στα δικαστήρια - και με κίνδυνο να επιστρέψει και χρήματα το Δημόσιο αν τις χάσει όταν τελεσιδικήσουν.

Κλείνοντας θα κάνουμε μία πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Για όλους τους φορολογικούς ελέγχους θα πρέπει να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση. Παράδειγμα με τα σημερινά δεδομένα: ανάλογα με την χρήση σε κάποιους να γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός και σε άλλους όχι. Δεν μπορεί εφορίες να προσαυξάνουν τον τζίρο σε εξωλογιστικό προσδιορισμό κατά 16-20 % και άλλοι κατά 300% . Αυτό σίγουρα δεν ονομάζεται φορολογική δικαιοσύνη και ούτε βοηθά στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στην φορολογική αρχή και στον φορολογούμενο πολίτη.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ενδικοφανής προσφυγή, ΔΕΔ