11/05/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αμοιβές μελών διοίκησης προσωπικών εταιρειών– Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

Η φορολογική και η ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των μελών διοίκησης των λοιπών Νομικών προσώπων αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα θέμα πολύπλοκο με πολλές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. Ο φορολογικός νομοθέτης με τον Ν.4172/2013 φάνηκε να προσπαθεί να απλοποιήσει τη σχετική περιπτωσιολογία χαρακτηρίζοντας το εισόδημα αυτό κατ’ αρχήν ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι αποφάσεις και οι ατομικές απαντήσεις που ακολούθησαν μάλλον περιέπλεξαν εκ νέου το θέμα.

Σχετικά με τη φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών διοίκησης των Προσωπικών εταιρειών, επισημαίνουμε τα παρακάτω*:

Πηγή εισοδήματος

«Εταιρεία υπάρχει, όταν συντρέχει πρόθεση ισότιμης εταιρικής συνεργασίας για επιδίωξη κοινού εταιρικού σκοπού με ανάληψη κοινών κινδύνων (ΑΠ 148/1999 ΔΕΝ 56.194, ΑΠ 44/1997 ΕλΔ 38.1569, ΑΠ 1462/1980 ΔΕΝ 37.60).

Με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ ορίζεται ότι με τη σύμβαση εταιρείας, δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό, ιδίως οικονομικό. Η εισφορά των εταίρων μπορεί να συνίσταται στην εργασία τους (άρθρο 742 ΑΚ). Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει - αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά - σε όλους μαζί τους εταίρους (άρθρο 748 ΑΚ και άρθρο 254 του Ν.4072/2012), γι’ αυτήν δε, μπορεί να συμφωνηθεί αμοιβή (άρθρο 754 § 2 ΑΚ)».

Οι αμοιβές όταν προκύπτουν από την προσωπική εργασία των εταίρων αυτών ως εταιρική εισφορά τους προς την εταιρεία βάσει του εμπορικού νόμου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας (παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις εντολές και τον έλεγχο του εργοδότη, αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο και τον τόπο παροχής αυτής, που είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο).

Για το θέμα κοινοποιήθηκε σειρά εγγράφων. Αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες οι σχετικές διατάξεις κατέληξαν ως εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

Η ΠΟΛ.1139/30-6-2015  ανέφερε σχετικά ότι:

α) Οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και EE για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N. 4172/2013. Οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν παρεπόμενη εργασιακή σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ του εταίρου που παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως ή/και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ως όργανό της έμμισθο ή άμισθο (διοικητής της), και της εταιρείας. Οι εν λόγω αμοιβές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

β) οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ανωτέρω αμοιβές προκύπτουν από την προσωπική εργασία των εταίρων αυτών ως εταιρική εισφορά τους προς την εταιρεία βάσει του εμπορικού νόμου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας που περιγράφονται ως άνω (παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις εντολές και τον έλεγχο του εργοδότη αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο και τον τόπο παροχής αυτής, που είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο).

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφέρεται ενδεικτικά το παράδειγμα φυσικών προσώπων λογιστών που δεν ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν ιδρύσει προσωπική εταιρεία με σκοπό την παροχή λογιστικών υπηρεσιών. Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουν προς τους πελάτες της λογιστικής εταιρείας συνιστούν την εταιρική τους εισφορά προς την εταιρεία η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας καθόσον δε νοείται η έκπτωση αμοιβών που ουσιαστικά αποτελούν απολήψεις έναντι κερδών.

Αντίθετα ο μισθός (αμοιβές) που λαμβάνει ο ένας εκ των εταίρων για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχει στην ίδια την εταιρεία που συμμετέχει αποτελεί εισόδημα από εξαρτημένη εργασία.

Η ίδια απόφαση κατέληξε ότι η παροχή εργασίας ενός εταίρου προς την εταιρεία πέραν της εταιρικής του εισφοράς (πλην παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/εκπροσώπησης) θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες για το αν ενέχει εν τοις πράγμασι τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και αν οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν εν τέλει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.

Γίνεται αντιληπτό ότι ο νομοθέτης προσπάθησε να συγκεράσει τη φορολογική μεταχείριση των κεφαλαιουχικών και των προσωπικών εταιρειών και στη συνέχεια ανακάλεσε, καθώς διαφέρει και ο χαρακτήρας (περιορισμένη ευθύνη/απεριόριστη ευθύνη) και η λειτουργία λήψης αποφάσεων (αρμόδιο όργανο/καταστατικό). Επομένως, κάθε αμοιβή εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν θεωρείται απόληψη έναντι των κερδών ως αντάλλαγμα της εταιρικής του εισφοράς, κρίνεται ως πραγματικό θέμα με αποτέλεσμα κάθε προσωπική εταιρεία που επιλέξει διαφορετικό χειρισμό να κινδυνεύει σε μελλοντικό έλεγχο με ετερο-χαρακτηρισμό των εισοδημάτων αυτών.

Επίσης, σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/4-12-2015, αν στο καταστατικό υπάρχει πρόβλεψη για τον ειδικότερο χειρισμό των κερδών (διανομή, κεφαλαιοποίηση, κέρδη εις νέον κ.λπ.), αυτή θα πρέπει να τηρείται. Σε περίπτωση που στο καταστατικό δεν υπάρχουν επιμέρους όροι για τη διάθεση των κερδών, οι λογιστικές εγγραφές της εταιρείας θα πρέπει να απεικονίζουν τον πραγματικό τρόπο διάθεσης των κερδών.

Με βάση τα παραπάνω, για την προσωπική εταιρεία που επιλέγει να χορηγεί αμοιβές για τις υπηρεσίες διαχείρισης/εκπροσώπησης, προτείνεται :

α) να περιλαμβάνεται στο καταστατικό όρος για τα συγκεκριμένα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τη διαχείριση/εκπροσώπηση της εταιρείας,

β) να προβλέπεται ανώτερο όριο αμοιβής που θα χορηγείται στα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες διαχείρισης/εκπροσώπησης της εταιρείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Οι παραπάνω όροι του καταστατικού, με την λεπτομερέστερη δυνατή καταγραφή, μπορούν να λειτουργήσουν για την καλύτερη διάκριση των αρμοδιοτήτων των εταίρων, των σχέσεων των εταίρων με την εταιρεία, αλλά και για τον φορολογικό χαρακτηρισμό των εισοδημάτων αυτών σε συνδυασμό με όρο σχετικά με τη διανομή των εταιρικών κερδών.

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος

Όσον αφορά στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και τις κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους. Αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη ή η διανομή αυτών (πίστωση ή καταβολή). Επισημαίνεται ότι για τα ίδια πιο πάνω πρόσωπα, που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του συνόλου των κερδών που προκύπτουν από αυτά θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση.

Παρακράτηση φόρου

Σε περίπτωση απόληψης κερδών από τα ανωτέρω πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Για τις προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία, ενεργείται παρακράτηση φόρου 10%, όπως και για τις κεφαλαιουχικές.

Έκπτωση δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών

Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης. Δεν πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός 351 (εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο) του Πίνακα 4Α της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Ο προηγούμενος κωδικός αφορά τους δικαιούχους εισοδήματος αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις όταν δεν ασκούν ατομική επιχείρηση.

Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

* Απόσπασμα από το άρθρο του Epsilon7 – τ. Μαΐου 2016 (Αμοιβές μελών διοίκησης Νομικών Προσώπων – φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση)comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογική αντιμετώπιση, Προσωπικές Εταιρείες, Ασφαλιστική αντιμετώπιση, Αμοιβες Δ.Σ.