09/02/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Α. Παπαδεράκης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Σημαντικές είναι οι ωφέλειες τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους οικονομικούς φορείς και τους προμηθευτές από την υποχρεωτική χρήση του νέου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κύριος Αντώνης Παπαδεράκης. Υποστηρίζει ότι θα επιφέρει σημαντική περιστολή δαπανών και οικονομίες κλίμακας μέσω της αξιοποίησης μιας σειράς νέων εργαλείων και τεχνικών, ενώ θα ενισχυθεί σημαντικά η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός. Προσθέτει πως με την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και τη μείωση των δικαιολογητικών θα επιταχυνθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Ο κ. Παπαδεράκης αναλύει στο Epsilon7 τη στρατηγική της Γεν. Γραμματείας όσον αφορά την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, με βασικούς άξονες: ισοτιμία, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και καινοτομία. Όπως λέει: «Ο στόχος μας είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο να λειτουργήσει ως παράγοντας κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει η χώρα μας και ως μέσο ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής».

Αναφορικά με τις προμήθειες που παρακρατούν οι τράπεζες από τους εμπόρους για συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ο κ. Παπαδεράκης εκτιμά πως θα εφαρμοστεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός ο οποίος ορίζει τα ανώτατα όρια των διατραπεζικών προμηθειών και αυτό θα μειώσει και τις προμήθειες από τις επιχειρήσεις. Σχετικά με την υπό κατάρτιση της νέας επιμελητηριακής νομοθεσίας ο κ. Παπαδεράκης σημειώνει πως θα στοχεύει στη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των επιμελητηρίων και την επάρκεια πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

E7 | Από πότε θα ισχύσει η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων; Όπως έχετε τονίσει στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, ο καλύτερος έλεγχος, η δραστική περιστολή δαπανών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Πως θα το πετύχετε; Ποια είναι τα νέα «εργαλεία» στο σύστημα και ποια η στρατηγική που χαράζετε για τα επόμενα χρόνια;

H υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έχει ήδη ξεκινήσει για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 60.000 ευρώ, για μεν τους φορείς της Κεντρικής κυβέρνησης από τον Ιούλιο του 2014, για δε τους φορείς της Γενικής κυβέρνησης (Ο.Τ.Α., Νοσοκομεία, περιφέρειες κ.λπ.) από τον Οκτώβριο του 2014. Για τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου εκτός των ανωτέρω (π.χ. Ν.Π.Ι.Δ.) από τον Οκτώβριο του 2015. Τέλος για τις συμβάσεις μελετών και δημοσίων έργων η υποχρεωτική εφαρμογή έχει μετατεθεί για τον Απρίλιο του 2017 προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης τεχνική προετοιμασία του συστήματος και η εκπαίδευση των αναθετουσών αρχών, εργοληπτών και μελετητών.

Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αποσκοπούν σε:

• Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και για τους οικονομικούς φορείς – προμηθευτές:

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται λόγω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής αρχείων και δεδομένων και την κατάργηση των εγγράφων, της μείωσης των δικαιολογητικών συμμετοχής στους διαγωνισμούς (στοιχείο που εισάγεται με το νέο νόμο), της μείωσης του χρόνου για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, της διαλειτουργικότητας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με άλλους φορείς (ΤΕD, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α., Γ.Λ.Κ., Υπ. Δικαιοσύνης) για την αυτόματη ανάκτηση δικαιολογητικών.

• Ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού και στην επίτευξη καλύτερου ελέγχου:

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αλλά και μέσω του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (αποθετήριο διοικητικών πράξεων για τις δημόσιες συμβάσεις καθολικά από όλους τους φορείς της χώρας και για όλα τα είδη προμηθειών), τα οποία είναι προσβάσιμα όχι μόνο για τις αναθέτουσες αρχές και τους προμηθευτές αλλά και για όλους τους πολίτες της χώρας μας και άλλων χωρών, επιτυγχάνεται καταρχάς η μέγιστη διαφάνεια. Όλα τα στοιχεία των προμηθειών από το πρωτογενές αίτημα μέχρι την πληρωμή βρίσκονται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων. Παράλληλα η συλλογή και η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων χορηγεί τις πολύτιμες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για τη διαμόρφωση και εφαρμογή άμεσων διορθωτικών ενεργειών καθώς και μέσω μακροπρόθεσμων πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων για την εξυγίανση και την αναβάθμιση του συγκεκριμένου τομέα. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, εί- ναι πασιφανές ότι ενισχύεται τόσο με την ηλεκτρονικοποίηση όσο και με την απλούστευση διαδικασιών που εισάγεται με το νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και τις καινοτομίες που εισαγάγει. Για παράδειγμα, η δυνατότητα που παρέχεται στον κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερώνεται και να συμμετέχει ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως χωρίς την απαίτηση της αυτοπρόσωπης παρουσίας σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, η μείωση των δικαιολογητικών συμμετοχής, η μείωση της γραφειοκρατίας που επιτυγχάνεται από την διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η τμηματοποίηση της προμήθειας ενός διαγωνισμού, είναι στοιχεία που αναμφίβολα συνεισφέρουν σε αυτό που είναι ο στόχος δηλαδή στην επαύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και ιδιαίτερα της συμμετοχής των ΜμΕ.

• Περιστολή των δαπανών και επίτευξη οικονομιών κλίμακας:

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της λεγόμενης κεντρικοποίησης και των συγκεντρωτικών αγορών καθώς και της αξιοποίησης νέων εργαλείων και τεχνικών (συμφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, δυναμικά συστήματα αγορών κ.λπ.) για την κεντρική διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων και την μείωση των απευθείας αναθέσεων. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός νέου κεντρικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και θα έχει ολοκληρωθεί τέλος Μαΐου ώστε να μπει σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2016. Έχει δε ως σκοπό την άρση των διαγνωσμένων παθογενειών της δομής και λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος καθώς και τη βελτιστοποίηση και την ορθολογικοποίησή του, προς διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (Γ.Γ.Ε., Ε.Π.Υ., Γεν. Γραμματεία Υποδομών) που ορίζονται ως εθνικοί διαχειριστές των κεντρικών αγορών θα συλλέγουν τα αιτήματα των αναθετουσών αρχών και θα καταρτίζουν ετήσια ή και μακροπρόθεσμα προγράμματα προμηθειών για συγκεκριμένα είδη προμηθειών με γνώμονα αφενός την βέλτιστη αξιοποίηση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις, την αναβάθμιση της ποιότητας των προμηθευμένων ειδών, την τόνωση των τοπικών αγορών και την ενίσχυση της συμμετοχής των ΜμΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η αξιοποίηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και της ελληνικής εμπειρίας τόσο από την εφαρμογή του ενιαίου προγράμματος προμηθειών καθώς και της προκήρυξης και υλοποίησης συμφωνιών πλαίσιο από επιμέρους φορείς της χώρας.

• Στρατηγική:

Σε σχέση με την στρατηγική είναι θετικό ότι έχουμε στα χέρια μας αρκετά στοιχεία από τη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος δημοσίων συμβάσεων και έχουν αποτιμηθεί και καταγραφεί οι λεγόμενες παθογένειες καθώς και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια. Επίσης έχουμε γίνει κοινωνοί των καλώς πρακτικών από άλλες χώρες. Επιπλέον, ξέρουμε που θέλουμε να πάμε και τι να κάνουμε ώστε όπως προαναφέρθηκε να ορθολογικοποιηθεί το σύστημα στον τομέα αυτό. Σημειώνεται επίσης ότι και άλλοι φορείς όπως η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνεισφέρουν ουσιαστικά στην διατύπωση της νέας στρατηγικής, η οποία σύντομα θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

E7 | Οι επιχειρήσεις αναμένουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις των τραπεζών στην κατεύθυνση μείωσης των προμηθειών που παρακρατούν από τους εμπόρους. Πως θα κινηθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή αν δεν υπάρξει σύγκλιση με τις αντίστοιχες χρεώσεις στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Σχετικά με τις προμήθειες που παρακρατούν οι τράπεζες από τους εμπόρους για τις συναλλαγές που διενεργούνται με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, θεωρούμε πολύ σημαντική την έκδοση του Κανονισμού 751/2015 που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 9/10/2015. Ο Κανονισμός, με απλά λόγια, ορίζει ανώτατα όρια στις διατραπεζικές προμήθειες, τις προμήθειες δηλ. που κρατά η μία τράπεζα από την άλλη προκειμένου τα χρήματα του καταναλωτή, είτε με χρέωση του λογαριασμού του στην περίπτωση χρήσης χρεωστικής, είτε του λογαριασμού της κάρτας του, στην περίπτωση πιστωτικής, να καταλήξουν στο λογαριασμό του εμπόρου.

Οι πληρωμές διενεργούνται μέσω συστημάτων πληρωμών και για τη διακίνηση των χρημάτων από το ένα μέρος του συστήματος στο άλλο εισπράττονται οι αναλογούσες προμήθειες. Ο Κανονισμός ορίζει ανώτατο όριο στις διατραπεζικές αυτές προμήθειες 0,3% επί της αξίας της συναλλαγής, αν αυτή πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα και μέχρι 0,2%, αν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί με χρεωστική κάρτα. Ειδικά για τις χρεωστικές κάρτες, ο Κανονισμός ορίζει κάποιες διακριτικές ευχέρειες σχετικά με το ποσοστό που θα οριστεί. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι οι τράπεζες, στη συμφωνία που κλείνουν με τον έμπορο για την επί τοις εκατό παρακράτηση της προμήθειας επί των συναλλαγών με κάρτες μέσω P.O.S., έχουν συμπεριλάβει τη διατραπεζική αυτή προμήθεια. Εκτίμηση, τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και δική μας, είναι ότι η το πλαφόν που ορίζεται στις διατραπεζικές προμήθειες με τον Κανονισμό θα αντικατοπτριστεί και στις προμήθειες που παρακρατούν οι τράπεζες στους εμπόρους στην κατεύθυνση της μείωσης αυτών. Το Υπουργείο μας έχει αναδείξει το θέμα το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών διαμορφώνεται ελεύθερα, η Γενική Γραμματεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλα συναρμόδια υπουργεία, θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαβούλευσης, αλλά και νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου άμεσα να μειωθούν ουσιαστικά οι προμήθειες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις από τη χρήση πιστωτικών καρτών. Ως Υπουργείο, εξετάζουμε τη δυνατότητα ένταξης στο Παρατηρητήριο Τιμών και των χρεώσεων βασικών τραπεζικών συναλλαγών.

E7 | Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ωστόσο πολλές ΜμΕ δεν το έχουν εντάξει στη στρατηγική τους και αρκετοί καταναλωτές φοβούνται τις ηλεκτρονικές αγορές. Πως σκοπεύετε να αλλάξετε αυτή την εικόνα;

Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στρατηγικός στόχος της Γ.Γ.Ε.Π.Κ. είναι να συμβάλλει στην ούτως ή άλλως αξιοσημείωτη δυναμική που καταγράφει ο συγκεκριμένος κλάδος στην Ελλάδα. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου εργαζόμαστε πάνω σε τρεις στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι αντανακλούν την Στρατηγική της Ε.Ε. για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: ισοτιμία - εμπιστοσύνη και ασφάλεια – καινοτομία.


Ο όρος ισοτιμία αναφέρεται στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Ενιαία Αγορά από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες. Παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε δεν είναι αμελητέες: το μεταφορικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις είναι αυξημένο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πρόσβασή τους σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας χρήζει βελτίωσης. Και φυσικά είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αναπτυχθούν οι συνέργειες και οι οικονομίες κλίμακας που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιπλέον, τα διαθέσιμα στοιχεία – και ενδεικτικά αναφέρω την τελευταία έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – έχουν αναδείξει τα αλληλένδετα θέματα της ασφάλειας των συναλλαγών και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ηλεκτρονικά καταστήματα ως κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η διάδοση και η ορατότητα αξιόπιστων σημάτων αξιοπιστίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει μια δημόσια παρέμβαση υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι σήματα αυτού του τύπου πρέπει να βασίζονται σε ξεκάθαρους κανόνες δεοντολογίας, ως προς τους οποίους θα δεσμεύονται οικειοθελώς οι εμπορικές επιχειρήσεις. Από αυτή την άποψη, οι πρόσφατες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση συλλογικών εμπορικών φορέων όπως η ΕΠΑΜ και η GRECA είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτες.

Τέλος, αναφορικά με το θέμα της καινοτομίας, η δική μας αντίληψη για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Ο στόχος μας είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο να λειτουργήσει ως παράγοντας κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει η χώρα μας και ως μέσο ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής. Επομένως, ο σχεδιασμός μας πρέπει να λάβει υπόψη την κουλτούρα νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται στη χώρα μας. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διάστασης «παραδοσιακών» εμπορικών επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στους συλλογικούς φορείς που εκφράζουν την υγιή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ως Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή αποφασίσαμε να συστήσουμε Ομάδα Εργασίας με θέμα την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Σε αυτή συμμετέχουν τόσο οι βασικοί θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Γραμματείας, ενώ στην εναρκτήρια συνεδρίαση καταγράφηκε η διάθεση συνεργασίας όλων των πλευρών. Θα ήθελα, όμως, να τονίσω ότι η συγκεκριμένη ομάδα είναι ανοιχτή και για άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι συμμερίζονται το όραμά μας. Ελπίζουμε δε αυτός ο ανοιχτός χαρακτήρας να επιβεβαιωθεί μέσω μιας ημερίδας η οποία θα διοργανωθεί στις αρχές Μαρτίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, με στόχο την άντληση ιδεών και πρακτικών λύσεων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.  

Δείτε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ.Παπαδεράκη στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Epsilon7 comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επιμελητήρια, Πλαστικό χρήμα, Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις