19/01/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Χρήστος Στάικος, Πρόεδρος του Δ.Σ του Enterprise Greece

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και η προσέλκυση νέων εγχώριων αλλά και ξένων επενδυτών είναι τα δύο μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσει η ελληνική οικονομία το 2016 προκειμένου να βαδίσει με σταθερά βήματα προς την έξοδο από το φαύλο κύκλο της ύφεσης.

Τον διπλό αυτό εθνικό στόχο καλείται να κουβαλήσει «στις πλάτες του» το Enterprise Greece, o αρμόδιος εθνικός φορέας που από τη νέα χρονιά μάλιστα θα έχει ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ του Enterprise Greece κ. Χρήστος Στάικος κάνει σαφές πως ο Οργανισμός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του, υιοθετώντας ένα επιθετικό πρόγραμμα επιχειρηματικών αποστολών ένα εκτεταμένο εκθεσιακό πρόγραμμα σε μεγάλες αγορές-στόχους και για μία ευρεία γκάμα ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. Υποστηρίζει δε πως όλες οι δράσεις στοχεύουν στο να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την ελληνική οικονομία και να γίνει η καλύτερη δυνατή προβολή των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Πώς μπορούν όμως οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσα από το Enterprise Greece; Τι είναι το “front office” και ποιες ήταν μερικές από τις βασικές δράσεις του Οργανισμού τους τελευταίους μήνες του 2015;

Ο κύριος Στάικος απαντά στα ερωτήματα του Epsilon7 και αναλύει τη στρατηγική του για τους βασικούς, δυναμικούς κλάδους της οικονομίας όπως ο τουρισμός και τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα, αλλά και γενικά τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων σε όλα τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας.

Ε7 | Αναλάβατε Πρόεδρος στον Enterprise Greece, σε μία περίοδο που κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, όπως είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η προώθηση των εξαγωγών, ταυτίζονται με το έργο και τους στόχους του Οργανι­σμού. Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες για το 2016 ώστε να ανταποκριθεί­τε στον κρίσιμο ρόλο σας, με δεδομένο ότι διαφαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να αναθέσει στον Enterprise Greece νέες, αυξημένες αρμοδιότητες;

Η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση εξόδου από την πιο σοβαρή οικονομική κατάσταση στη σύγχρονη ιστορία της. Είμαστε στη μετάβαση μιας νέας εποχής και θεωρώ ότι τα χει­ρότερα είναι πίσω μας. Η πολιτική σταθερότητα, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η προοπτική αναδιάρθρωσης του χρέους σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου δημιουργεί τους όρους για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ανά­πτυξη που βασίζεται στο υψηλής μόρφωσης ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιεί τα αντα­γωνιστικά πλεονεκτήματα σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και παρά­γει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πρέπει να μπούμε σε μια περίοδο δημιουργικότητας, εξω­στρέφειας και ευρύτερης συνεργασίας και για αυτό το λόγο ο καθένας οφείλει να συμβάλλει από το πόστο του. Αποτε­λεί πρόκληση λοιπόν, να κάνουμε ότι καλύτερο και να συ­νεισφέρουμε.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, όντας ο αρμόδιος εθνι­κός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει διεθνείς επενδυτές και εταιρείες ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να παράσχει κάθε δυνατή πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα μας, να προβάλλει τα ελ­ληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό στηρίζοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις, και να συμβάλλει στην εξωστρέ­φεια της ελληνικής οικονομίας. Προβάλλοντας λοιπόν τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα πλε­ονεκτήματα η χώρα, θεωρώ πως η Ελλάδα μπορεί να διεκ­δικήσει μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε ένα επι­θετικό πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών (Outreach Program) για το 2016 για τη συστηματική και στοχευμένη προβολή της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού και την προσέλκυση επενδύσεων. Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία και τις διεθνείς οικονο­μικές συνθήκες και περιλαμβάνει τη διοργάνωση επενδυτι­κών σεμιναρίων, συμμετοχή σε Συνέδρια και Φόρα, καθώς και την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων.

Στόχος για το 2016 είναι η πραγματοποίηση αποστολών σε αγορές στόχους (Κίνα, Αραβικές χώρες, Ρωσία, Η.Π.Α., Ισ­ραήλ, Ευρώπη, Κορέα, Ιαπωνία) στους κλάδους ενδιαφέρο­ντος. Εκτιμάται ότι οι αποστολές αυτές θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση πολλών νέων επαφών.

Σχετικά με την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, το Εκθεσιακό Πρόγραμμα του Enterprise Greece για το 2016 συμπεριλαμβάνει τη διοργάνωση των Εθνικών Συμμετοχών σε στοχευμένες Διεθνείς Εκθέσεις στους Τομείς των Αγρο­τικών Προϊόντων, Τροφίμων, Οίνων και Ποτών, των Δομικών Υλικών, των Βιομηχανικών Προϊόντων, καθώς και των Καταναλωτικών Προϊόντων. Το Πρόγραμμα του 2016 έχει δράσεις, οι οποίες απευθύνονται εκτός από τις παραδοσιακές αγορές και σε νέες αγορές – στόχους, όπως για παράδειγμα η Κένυα, το Ιράν και η Αίγυπτος στον κλάδο των δομικών υλικών, καθώς και η Κορέα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Σκοπός μας είναι η ανάδειξη των υψηλής προστιθέμενης αξίας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείςαγορές, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν και να διεισδύσουν σε νέες αγορές, προκειμένου να εντοπίσουν νέους εταίρους, έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η διττή στόχευση σε εξαγωγές και επενδύσεις, τους δύο βασικούς δηλαδή πυλώνες ανάπτυξης, εντάσσεται στη στρα­τηγική του Enterprise Greece να εφαρμόσει ένα μοντέλο συνέργιας δράσεων προώθησης των εξαγωγών και των επενδύσεων, με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Ε7 | Ο κλάδος του τουρισμού είναι ιδιαίτερα πρόσφο­ρος για επενδύσεις. Βάσει των στοιχείων που έχετε, ποιες είναι οι βασικές επιλογές των ξένων επενδυτών στο ελ­ληνικό τουριστικό προϊόν και ποια κίνητρα τους δίνονται ώστε τα επόμενα έτη να προτιμήσουν την Ελλάδα ένα­ντι των ανταγωνιστριών χωρών;

Είναι γεγονός πως η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει μοναδι­κές επενδυτικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε τομείς που διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μεταξύ αυτών σα­φέστατα συγκαταλέγεται και ο τουρισμός.

Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και από πολλούς αναλυτές θεωρείται ότι είναι «πρωταθλητής των εξαγωγών» για την χώρα. Σύμφωνα με την έκθεση του 2015 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό­ρουμ για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό, η Ελλάδα κατατάσ­σεται στην 31η θέση μεταξύ 141 χωρών στο Δείκτη Αντα­γωνιστικότητας για Ταξίδια και Τουρισμό.


Ο Οργανισμός προωθεί επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό και μπορεί να αναφερθεί πως μέσα από αυτή τη δια­δικασία προκύπτει πως το ενδιαφέρον των επενδυτών επι­κεντρώνεται στην ανάπτυξη τουριστικών θέρετρων, στην αγορά ή/και αξιοποίηση ξενοδοχείων, αλλά και σε πιο niche επιλογές, όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός, ο θαλάσσιος του­ρισμός και φυσικά η αγορά εξοχικής κατοικίας.

Η χώρα μας προσφέρει την μοναδικότητά της και το ισχυ­ρό brand name της διεθνώς, τα οποία την καθιστούν ιδιαί­τερα ελκυστική για επενδύσεις στον τουρισμό, γεγονός που ενισχύεται από τα οφέλη από τον αναμενόμενο αναπτυξιακό νόμο, καθώς και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Ε7 | Ποια χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει κατά τη γνώμη σας μια συνεκτική εθνική στρατηγική για την ενί­σχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας; Σε τι μπορούν να ελπίζουν οι έλληνες εξαγωγείς που λειτουρ­γούν σε περιβάλλον capital control και «στάσης πληρω­μών» του ελληνικού δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα;

Η εθνική στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής και συγκροτημένης εξαγωγικής πολιτικής, στηρίζεται στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάδειξη των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας βάσει των προ­τεραιοτήτων που έχει θέσει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονο­μίας, Τουρισμού και Ανταγωνιστικότητας. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και της στρατηγι­κής γεωπολιτικής της θέσης, καθώς και η στήριξη της ανά­πτυξης που βασίζεται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στη βάση της παρα­γωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέ­μενης αξίας, αποτελούν του βασικούς άξονες της εθνι­κής στρατηγικής για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, παρά τις δυσκολίες, καταφέρνουν να κρατήσουν, αλλά και να βελτιώσουν τις επι­δόσεις τους και από την πλευρά μας προσπαθούμε να βοη­θήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοει­δών, παρουσιάζουν άνοδο κατά 10,63%, το εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το Enterprise Greece σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αντίστοι­χα Υπουργεία, Φορείς εξωστρέφειας και τις ελληνικές επι­χειρήσεις έχει σχεδιάσει για το 2016 ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο πρόγραμμα δράσης. Στόχος του προγράμμα­τος είναι οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο να διατηρήσουν το θετικό τους πρόσημο, αλλά περισσότερες και καινούριες ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από τις δράσεις εξωστρέφει­ας που συντονίζει το Enterprise Greece, να προβάλουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές και να αναδείξουν την ποιότητα και την καινοτομία σε όλους τους κλάδους της ελ­ληνικής οικονομίας.

Ε7 |Το “Front Office” είναι μια υπηρεσία του Enterprise Greece που απαντά σε ερωτήσεις επενδυτών για θέμα­τα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Ελλάδας. Πόσα τέτοια αιτήματα διαχειρίζεται σε ετήσια βάση και σε ποιους κλάδους εστιάζεται περισσότερο το ενδιαφέ­ρον των ξένων;

Το Γραφείο Πρώτης Υποδοχής Επενδυτών (“Front Office”) έχει δεχτεί συνολικά 2.594 ερωτήματα κατά τα έτη 2010 έως και 2014, εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα αφορά στον κλάδο του τουρισμού-real estate (688). Ακολουθούν ο κλάδος της ενέργειας (460) και τα τρόφιμα και ποτά (242). Να σημειωθεί πως μεγάλος αριθμός ερωτημάτων ήταν γε­νικού ενδιαφέροντος, αφορώντας τρόπους δραστηριοποί­ησης επενδυτών στη χώρα μας, χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές ευκαιρίες. Τα περισσότερα προήλθαν από Ελλάδα και Ευρώπη.

Αξίζει να προστεθεί ότι κατά το έτος 2015 η Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων καθιέρωσε νέα τακτική «επιθε­τικής πώλησης» μέσω συστηματικής προσέγγισης συγκε­κριμένων επιχειρήσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές απευθύνονται πλέον άμεσα στα εξειδικευμένα στελέχη με email, εφόσον έχει ήδη υπάρξει σε πολλές περιπτώσεις προηγούμενη επαφή.

Δείτε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ.Στάικου στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού Epsilon7 comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδύσεις, Τουρισμός, Ανάπτυξη, ελληνικές εξαγωγές