15/12/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Δώρο Χριστουγέννων, ποιοι το δικαιούνται πώς υπολογίζεται

Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του Επιδόματος (όπως αποκαλείται εργατικά) – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων και όλων των ειδικών περιπτώσεων  που διαφέρουν από τα συνηθισμένα. Σο τέλος του άρθρου παρατίθεται και ο Πίνακας Υπολογισμού του Δώρου για μια πιο επακριβής απεικόνιση όλων όσων αναφέρονται παρακάτω.

Α. ΠΡΟΣΩΠΑ

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Ν. 1082/1980 και η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 19040/1981 ρυθμίζουν τον υπολογισμό των Επιδομάτων Εορτών. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, Επιδόματα Εορτών καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη. Για τον υπολογισμό του ποσού των Επιδομάτων Εορτών λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κλπ) και όχι η ιδιότητά τους ως υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες. Συγκεκριμένα το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Α.2 ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 19040/1981 και οι εξής:

 1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.
 2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών) εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης 19040/1981 ή υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
 3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.
 4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της απόφασης 19040/1981.

Α.3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της 19040/1981 απ.Υπ.Οικ. και Υπ.Εργ. δεν δικαιούνται Δώρο Εορτών οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

 1. Οι εργαζόμενοι κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω από 6.000 κατοίκους.
 2. Οι εργάτες θάλασσάς
 3. Οι φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς που διέπονται από ειδική νομοθεσία
 4. οι μισθωτοί που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
 5. Οι εργάτες γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εκτός από τους μισθωτούς των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο (αρ.7 απ.19040/1981).

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Β.1 ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Β.1.1 ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε καθ΄ όλη τη χρονική περίοδο από 1/5 έως 31/12 κάθε έτους. Για όσους μισθωτούς η σχέση εργασίας δεν διήρκεσε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, δίνεται τμήμα του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Χριστουγέννων ανάλογο με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Συγκεκριμένα, δίνεται ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα του δώρου, χωρίς βέβαια να αφαιρούνται οι Κυριακές και εορτές που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα διαστήματα.

Για την εξεύρεση του χρονικού διαστήματος της εργασιακής σχέσης αφαιρούνται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του μισθωτού, οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών καθώς και οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες ο μισθωτός έλαβε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο. Συνεπώς δεν αφαιρούνται από τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος οι ασθένειες κατά τις οποίες δεν παρέχεται επίδομα ασθενείας από το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο. Οι δικαιολογημένες απουσίες από την εργασία όπως πχ ο χρόνος αποχής λόγω κυοφορίας ή λοχείας (αναλύεται στο Β.3.4), οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή στις εξετάσεις, ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας εφόσον υποβάλλεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του Ι.Κ.Α. κλπ. υπολογίζονται κανονικά στο χρονικό διάστημα καταβολής του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Χριστουγέννων. 

Β.1.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλει το Δώρο νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, η οποία αποτελεί και το μόνο ανώτερο χρονικό όριο καταβολής. Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα. Ο εργοδότης, για να διασφαλίσει τις περιπτώσεις αποχώρησης των μισθωτών, έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει ολόκληρο το Δώρο, αλλά να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από 21/12 έως 31/12. Ωστόσο υποχρεούται να  το καταβάλει το υπόλοιπο μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Β.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ - ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 19040/1981 το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά τη 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Σε περιπτώσεις που η εργασιακή σχέση λύεται πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονται την ημέρα που λύεται η εργασιακή σχέση. Καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.

Τακτικές αποδοχές με βάση τις διατάξεις ή με βάση τις  δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται:

 • Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο
 • Οποιαδήποτε παροχή σε χρήμα ή σε είδος η οποία καταβάλλεται τακτικά κάθε μήνα ή κατά επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Το επίδομα αδείας
 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και τις εξαιρέσιμες εορτές, όπως και η αμοιβή για την νυχτερινή απασχόληση εφόσον καταβάλλονται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Η αξία χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως
 • Η πρόσθετη αμοιβή για παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τους τρίτους
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια της ασθένειας ή άδειας.
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής εργασίας, εφόσον παρέχεται τακτικά
 • Η αμοιβή από προμήθειες
 • Το επίδομα τακτικότητας (μη απουσίας)
 • Το επίδομα κατοικίας
 • Η αποζημίωση εκτός έδρας όταν καταβάλλεται τακτικά.
 • Το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο (αναλύεται στο Β.3.2).

Οι πρόσθετες αποδοχές οι οποίες έχουν την έννοια της τακτικότητας προσαυξάνουν όπως προαναφέρθηκε το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων με τον παρακάτω τύπο:
καταρχήν διαιρούμε το συνολικό ποσό των πρόσθετων αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12 με τον αντίστοιχο αριθμό των ημερών του διαστήματος αυτού για τις οποίες ο εργαζόμενος διατήρησε αξίωση αποδοχών. Το παραπάνω ημερομίσθιο που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το δώρο. Για μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ο υπολογισμός γίνεται με την διαίρεση του συνολικού ποσού των πρόσθετων αποδοχών δια του αριθμού 8. Στην συνέχεια το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο μηνιαίο μισθό που αποτελεί το δώρο.

Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης 19040/1981, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή τα 25 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.


Β.3 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Β.3.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, στις αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα Δώρα Εορτών, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς το Δώρο Εορτών πρέπει να είναι προσαυξημένο με την αντίστοιχη αναλογία του Επιδόματος Αδείας. Ο συντελεστής προσαύξησης του Δώρου Εορτών είναι 0,04166 (0,5/12 = 0,04166 όπου 0,5 είναι το επίδομα αδείας που είναι ο μισός μισθός και όπου 12 είναι οι μήνες του έτους στους οποίους επιμερίζεται το επίδομα). Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που δεν χορηγήθηκε επίδομα αδείας. Δεν θα γίνει προσαύξηση του δώρου εορτών με την αναλογία του επιδόματος αδείας.

Β.3.2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το Επίδομα Ισολογισμού εφ΄ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο σε εργαζόμενο που αμείβεται με μηνιαίο μισθό και χορηγήθηκε στο διάστημα από 1/5 έως 31/12 προσαυξάνει το Δώρο Χριστουγέννων με τον εξής τρόπο: Επίδομα Ισολογισμού : 8 και το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο Δώρο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι και στην προσαύξηση του επιδόματος ισολογισμού υπολογίζεται η προσαύξηση 0,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας).

Β.3.3 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σε περίπτωση σύναψης Σ.Σ.Ε ή Δ.Α. ή Υπ.Απόφ. που προβλέπει αύξηση αποδοχών με αναδρομική ισχύ πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά που προκύκτει και στο ποσό του Δώρου.

Β.3.4 ΆΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Η άδεια μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν διασπά τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης. Επομένως θεωρείται σαν πραγματικός χρόνος απασχόλησης και συνυπολογίζεται για τη χορήγηση των Δώρων Εορτών. (Εγγρ.2763/1995 Υπ.Εργασίας)

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.3655 (03/04/2008) δημιουργείται “Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας” η οποία χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και σύμφωνα με την οποία “ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό”. Αυτό συνεπάγεται ότι για το διάστημα απουσίας της εργαζομένης που κάνει χρήση της αδείας μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ο εργοδότης δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση για χορήγηση Δώρου Εορτών.

Β.3.5 ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ - ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Β.3.5.1 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο, το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών τους για το διάστημα από 1/5 έως 31/12. Συγκεκριμένα διαιρούμε τις συνολικές αποδοχές που έλαβε ο μισθωτός το παραπάνω χρονικό διάστημα, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκε στο παραπάνω διάστημα. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τα ημερομίσθια του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Χριστουγέννων (βλ. Πίνακα Υπολογισμού) που δικαιούται ο μισθωτός ανάλογα βέβαια με τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης μέσα στα διαστήματα αυτά. 

Β.3.5.2 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α) Ο εργαζόμενος που απασχολείται καθημερινά με μειωμένο ωράριο θα λάβει ως Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων ότι και ο πλήρης απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής του, αποδοχών.

β) Ο εργαζόμενος με πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα, θα λάβει ως Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και ½ του ημερομισθίου για κάθε 8 μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.

γ) Ο εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο εργασίας και με μειωμένες ημέρες εργασίας την εβδομάδα θα λάβει ως Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Το ημερομίσθιο σε αυτή την περίπτωση είναι μειωμένο ανάλογα με τις ώρες εργασίας κάθε ημέρα.

Β.3.5.3 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας, δικαιούνται να λάβουν Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων από όλους τους εργοδότες. Το Δώρο σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών ή το μέσο ημερομίσθιο των αμοιβών και είναι ανάλογο του χρονικού διαστήματος που απασχολούνται σε κάθε εργοδότη.

Β.3.5.4 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η ΠΟΣΟΣΤΑ

Ο υπολογισμός του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Χριστουγέννων για τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας γίνεται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών. Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών είναι ο ίδιος που περιγράφηκε στις παραπάνω κατηγορίες. (άρ.4 της 19040/1981)

Β.3.5.5 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΩΝ, ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων στους εργαζόμενους των παραπάνω ειδικοτήτων, οι οποίοι αμείβονται με ποσοστά, υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. στην οποία υπάγονται.

Β.3.5.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΠ.

Όσοι απασχολούνται σε δημόσια έργα, Δημοτικά και Κοινοτικά έργα, σε εποχιακές εργασίες και με σχέση ορισμένου χρόνου ή για την εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται να λάβουν ως Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων, 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν στη χρονική περίοδο 1/5 έως 31/12.

Β.3.5.7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η Ν.Π.Δ.Δ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο υπολογισμός του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Χριστουγέννων για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δεν γίνεται με βάση τις διατάξεις της απόφασης 19040/1981 που αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά βάσει των διατάξεων που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται μόνο επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος και όχι επί του συνόλου των αποδοχών τους.

Β.3.5.8 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Οι Ωρομίσθιοι καθηγητές  οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (σχολικό έτος) και οι αποδοχές αλλά και  οι ώρες της ημερήσιας απασχόλησης τους δεν είναι σταθερές αμείβονται σύμφωνα με την αρ. 19040/1981 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα ως επίδομα εορτών Πάσχα θα καταβληθούν 2 ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποιήθηκαν και ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων, 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 που πραγματοποιήθηκαν μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Αρ.1. Ως ημερομίσθιο εξάλλου θα ληφθεί υπόψη το μέσο ημερομίσθιο που βρίσκεται από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών που περιλαμβάνονται στα χρονικά διαστήματα της παρ.2 του Αρ.1 και κατά τις οποίες ο εργαζόμενος εργάστηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του.

Β.3.5.9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΓΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/5 ΕΩΣ 31/12 ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19040/1981, ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟ:

α) στο μισό, αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα και όχι όμως μεγαλύτερο από δύο μήνες.

β) στα 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

Β.3.5.10 ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Για τους Ναυτικούς το Επίδομα -  Δώρο Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα έχει καταργηθεί από 01/01/2003 με την υπ’ αριθμ.3525 απόφ.κύρωσης του Γ.Ε.Ν. και ενσωματώθηκε στην Άδεια η οποία καθορίζεται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε που ανήκουν οι παραπάνω εργαζόμενοι.
Εξαίρεση αποτελούν οι ναυτικοί που αμείβονται με βάση τις Σ.Σ.Ε των Πληρωμάτων Πορθμείου Εσωτερικού  και των Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους ως Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται ο μισθός ενός μηνός. Το ποσό του Δώρου υπολογίζεται επί των πράγματι καταβαλλόμενων παγίως και σταθερών αποδοχών πλην αντιτίμου τροφής και υπερωριών.

Β.3.5.11 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι αλλοδαποί στην Ελλάδα που ακολουθούν το αλλοδαπό δίκαιο, μπορούν έστω κι αν ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο ο υπολογισμός του δώρου από το δίκαιο της χώρας τους, να υπαχθούν στο ελληνικό δίκαιο ως προς την καταβολή του επιδόματος Δώρου και να λάβουν τις παροχές αυτές, σύμφωνα με αυτό (ΑΠ. 985/1982).

Γ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Γ.1 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ - ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς οργανισμούς ή λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής. Ως προθεσμία καταβολής των εισφορών Ι.Κ.Α. επί του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Χριστουγέννων, από τους υπόχρεους ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ενώ για τα περισσότερα Λοιπά και Επικουρικά Ταμεία το τέλος Ιανουαρίου. Ειδικότερα για το Ι.Κ.Α. αναφέρουμε ότι το Δώρο Χριστουγέννων υπόκειται αυτοτελώς σε εισφορές για παλαιούς ασφαλισμένους (για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την 01/01/1993) και νεοασφαλισμένους με την αλλαγή που έγινε και την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 και σύμφωνα με το έγγραφο Ι.Κ.Α. Α20/251/38/1-3-2013 (Αρ. Εγκ.13) οι εισφορές υπολογίζονται επί του εναρμονισμένου ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισης) το οποίο ανέρχεται στα 5.543,55 ευρώ ή 221,74 ημερήσιο ( x 25) για παλαιό ασφαλισμένο.

Παράδειγμα Παλαιού ασφαλισμένου : Έστω υπάλληλος  ο οποίος αμείβεται με 6000 ευρώ το μήνα και δικαιούται το  μέρος του Δώρου Χριστουγέννων επειδή δεν απασχολήθηκε σε ολόκληρο το κρίσιμο διάστημα από 1/5 έως 31/12. Π.χ. δικαιούται 15/25 του Δώρου. Το ανώτατο όριο στο οποίο θα υπολογιστούν εισφορές για το Δώρο βρίσκεται ως εξής: 15 ημερομίσθια Χ 221,74 = 3.326,10. Έτσι δεν υπολογίζονται εισφορές για το επιπλέον των 221,74 ευρώ ημερησίως ή 3.326,10 συνολικά.

Παράδειγμα Νέου ασφαλισμένου: Έστω υπάλληλος  ο οποίος αμείβεται με 6.000 ευρώ το μήνα και δικαιούται το  μέρος του Δώρου Χριστουγέννων επειδή δεν απασχολήθηκε σε ολόκληρο το κρίσιμο διάστημα από 1/5 έως 31/12. Π.χ. δικαιούται 15/25 του Δώρου. Το ανώτατο όριο στο οποίο θα υπολογιστούν εισφορές για το Δώρο είναι τα 5.543,25 ευρώ ανεξαρτήτως των πόσα ημερομίσθια δικαιούται ο εργαζόμενος ως αμοιβή.

Γ.2 ΑΠΔ

Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων όπως προαναφέρθηκε υπόκειται σε εισφορές Ι.Κ.Α. και απεικονίζεται στην αναλυτική περιοδική δήλωση με τύπο αποδοχών 03 - Δώρο Χριστουγέννων.

Γ.3 Φ.Μ.Υ.

Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων υπόκειται σε κρατήσεις Φ.Μ.Υ. σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 2238/1994 όπως αυτή θεσπίστηκε για το έτος 2014 με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4110/2013 και με τις ΠΟΛ.1085/20.3.2014 (κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1,3,6,7,8  του Ν.4110/2013) καθώς και την ΠΟΛ.1010/25.1.2013 (παρακράτηση φόρου και ειδ. εισφ. αλληλεγγύης).

Γ.4 ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων, Διαιτητικών Αποφάσεων, Εσωτερικών Κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους από την απόφαση 19040/1981 όρους παροχής επιδομάτων εορτών, υπερισχύουν.

Η παραγραφή αξιώσεως του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Χριστουγέννων υπάγεται στα πέντε έτη, γιατί το Δώρο αποτελεί τακτικό μισθό (Α.Κ. άρθρα 250, 251, 253). Τέλος, για οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων επισύρονται εκτός από αστικές κυρώσεις και ποινικές που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2336/1995.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων (όπως και στο Δώρο Πάσχα) θεωρούνται ότι είναι δημοσία τάξης και έτσι δεν επιτρέπεται (είναι άκυρη κάθε ρητή η σιωπηρή συμφωνία) η παραίτηση του μισθωτού από αξίωση για Δώρο Εορτών (Αρ.Π. 293/1962).

Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

Δ.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ - ΔΩΡΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Δ.1.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ

Βοηθός λογιστή απασχολείται σε μια επιχείρηση από 1/5/2014 έως 22/10/2014 με μηνιαίο μισθό 1.000,00 ευρώ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έλαβε επίδομα ισολογισμού ίσο με 730,00 ευρώ. Επιπλέον, είχε ασθένεια 7 ημέρες, από τις οποίες μόνο για τις 4 ημέρες έλαβε επίδομα Ι.Κ.Α..

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στην παραπάνω περίπτωση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Υπολογισμός ημερών για τις οποίες δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων:

Οι ημερολογιακές ημέρες για το διάστημα 1/5 έως 22/10 είναι 175. Από αυτές τις 175 ημέρες αφαιρούμε μόνο τις ημέρες ασθενείας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επίδομα από το Ι.Κ.Α., δηλαδή αφαιρούμε 4 ημέρες. Συνεπώς οι ημέρες υπολογισμού του Δώρου είναι 171. Ο συντελεστής υπολογισμού του Δώρου που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα για τις 171 ημέρες είναι 18.

Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό του Δώρου:

Μηνιαίες μεικτές αποδοχές 1.000,00 ευρώ

Αναλογία επιδόματος ισολογισμού 730,00 / 8 = 91,25 ευρώ

Σύνολο τακτικών αποδοχών Δώρου Χριστουγέννων 1.091,25 ευρώ

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων:

1. Διαιρούμε τις αποδοχές του Δώρου 1.091,25 με το 25 για να προκύψει το ημερομίσθιο (1.091,25 /25 = 43,65)

2. Πολλαπλασιάζουμε στην συνέχεια με τον συντελεστή του Δώρου ο οποίος προέκυψε παραπάνω και είναι ίσος με 18 (43,65 x 18 = 785,70).

3. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία του επιδόματος αδείας και συγκεκριμένα με τον συντελεστή 0,04166 (785,70 x 0,04166 + 785,70= 818,43).

Συνεπώς το τελικό ποσό του δώρου Χριστουγέννων για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο είναι ίσο με 818,43 ευρώ.

Δ.1.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Ημερομίσθιος απασχολείται σε μια επιχείρηση από 1/5/2014 έως 30/11/2014 με ημερομίσθιο 40,00 ευρώ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα λάμβανε αμοιβές για νόμιμη υπερωρία και νυχτερινή απασχόληση τακτικά κάθε μήνα και συνολικά 300,00 ευρώ για όλο το παραπάνω διάστημα.

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στην παραπάνω περίπτωση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Υπολογισμός ημερών για τις οποίες δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων:

Οι ημερολογιακές ημέρες για το διάστημα 1/5 έως 30/11 είναι 214. Ο συντελεστής υπολογισμού του Δώρου που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα για τις 214 ημέρες είναι 22,5263.

Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων:

Ημερομίσθιο 40,00 ευρώ

Προσαύξηση ημερομισθίου λόγω νυχτερινής απασχόλησης και νόμιμης υπερωρίας 300,00 ευρώ / 183 = 1,64 ευρώ (οι 183 ημέρες είναι οι ημέρες για τις οποίες ο εργαζόμενος διατήρησε στο διάστημα από 1/5/2014 έως 30/11/2014 αξίωση αποδοχών, δηλαδή οι ασφαλιστικές του ημέρες).

Σύνολο τελικού ημερομισθίου για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων 41,64 ευρώ (40 + 1,64).

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων:

1. Πολλαπλασιάζουμε το τελικό ημερομίσθιο με τον συντελεστή του Δώρου (41,64 x 22,5263 = 938,00).

2. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία του επιδόματος αδείας και συγκεκριμένα με τον συντελεστή 0,04166 (938,00 x 0,04166 + 938,00 = 977,08).

Συνεπώς το τελικό ποσό του δώρου Χριστουγέννων για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο είναι ίσο με 977,08 ευρώ.

 

Δ.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε προκειμένου ο εργαζόμενος να λάβει ολόκληρο το Επίδομα - Δώρο Εορτών Χριστουγέννων θα πρέπει να έχει απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12.  Για τον ευκολότερο υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων εκείνων που δεν εργάσθηκαν πλήρως κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, ή είχαν αδικαιολόγητη απουσία ή ασθένεια για την οποία έλαβαν επίδομα από τον ασφαλιστικό οργανισμό τους, παραθέτουμε παρακάτω τους συντελεστές βάσει των οποίων προκύπτει το Δώρο Χριστουγέννων ανάλογα με τον αριθμό ημερών που δικαιούται ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/5 έως 31/12.

Ημέρες

Συντ. ΔΧ

Ημέρες

Συντ. ΔΧ

Ημέρες

Συντ. ΔΧ

Ημέρες

Συντ. ΔΧΗμέρες

Ημέρες

Συντ. ΔΧ

Ημέρες

Συντ. ΔΧ

1

0,1053

41

4,3158

81

8,5263

121

12,7368

161

16,9474

201

21,1579

2

0,2105

42

4,4211

82

8,6316

122

12,8421

162

17,0526

202

21,2632

3

0,3158

43

4,5263

83

8,7368

123

12,9474

163

17,1579

203

21,3684

4

0,4211

44

4,6316

84

8,8421

124

13,0526

164

17,2632

204

21,4737

5

0,5263

45

4,7368

85

8,9474

125

13,1579

165

17,3684

205

21,5789

6

0,6316

46

4,8421

86

9,0526

126

13,2632

166

17,4737

206

21,6842

7

0,7368

47

4,9474

87

9,1579

127

13,3684

167

17,5789

207

21,7895

8

0,8421

48

5,0526

88

9,2632

128

13,4737

168

17,6842

208

21,8947

9

0,9474

49

5,1579

89

9,3684

129

13,5789

169

17,7895

209

22,0000

10

1,0526

50

5,2632

90

9,4737

130

13,6842

170

17,8947

210

22,1053

11

1,1579

51

5,3684

91

9,5789

131

13,7895

171

18,0000

211

22,2105

12

1,2632

52

5,4737

92

9,6842

132

13,8947

172

18,1053

212

22,3158

13

1,3684

53

5,5789

93

9,7895

133

14,0000

173

18,2105

213

22,4211

14

1,4737

54

5,6842

94

9,8947

134

14,1053

174

18,3158

214

22,5263

15

1,5789

55

5,7895

95

10,0000

135

14,2105

175

18,4211

215

22,6316

16

1,6842

56

5,8947

96

10,1053

136

14,3158

176

18,5263

216

22,7368

17

1,7895

57

6,0000

97

10,2105

137

14,4211

177

18,6316

217

22,8421

18

1,8947

58

6,1053

98

10,3158

138

14,5263

178

18,7368

218

22,9474

19

2,0000

59

6,2105

99

10,4211

139

14,6316

179

18,8421

219

23,0526

20

2,1053

60

6,3158

100

10,5263

140

14,7368

180

18,9474

220

23,1579

21

2,2105

61

6,4211

101

10,6316

141

14,8421

181

19,0526

221

23,2632

22

2,3158

62

6,5263

102

10,7368

142

14,9474

182

19,1579

222

23,3684

23

2,4211

63

6,6316

103

10,8421

143

15,0526

183

19,2632

223

23,4737

24

2,5263

64

6,7368

104

10,9474

144

15,1579

184

19,3684

224

23,5789

25

2,6316

65

6,8421

105

11,0526

145

15,2632

185

19,4737

225

23,6842

26

2,7368

66

6,9474

106

11,1579

146

15,3684

186

19,5789

226

23,7895

27

2,8421

67

7,0526

107

11,2632

147

15,4737

187

19,6842

227

23,8947

28

2,9474

68

7,1579

108

11,3684

148

15,5789

188

19,7895

228

24,0000

29

3,0526

69

7,2632

109

11,4737

149

15,6842

189

19,8947

229

24,1053

30

3,1579

70

7,3684

110

11,5789

150

15,7895

190

20,0000

230

24,2105

31

3,2632

71

7,4737

111

11,6842

151

15,8947

191

20,1053

231

24,3158

32

3,3684

72

7,5789

112

11,7895

152

16,0000

192

20,2105

232

24,4211

33

3,4737

73

7,6842

113

11,8947

153

16,1053

193

20,3158

233

24,5263

34

3,5789

74

7,7895

114

12,0000

154

16,2105

194

20,4211

234

24,6316

35

3,6842

75

7,8947

115

12,1053

155

16,3158

195

20,5263

235

24,7368

36

3,7895

76

8,0000

116

12,2105

156

16,4211

196

20,6316

236

24,8421

37

3,8947

77

8,1053

117

12,3158

157

16,5263

197

20,7368

237

24,9474

38

4,0000

78

8,2105

118

12,4211

158

16,6316

198

20,8421

238

25

39

4,1053

79

8,3158

119

12,5263

159

16,7368

199

20,9474

239

25

40

4,2105

80

8,4211

120

12,6316

160

16,8421

200

21,0526

240

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245

25

Η παραπάνω αναλογία αναφέρεται για μεν τους ημερομίσθιους σε ημερομίσθια, για δε τους αμειβόμενους με μισθό σε εικοστά πέμπτα του μηνιαίου μισθού.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Χριστουγέννων, Μισθοδοσία, Υπολογισμός μισθοδοσίας, Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων