12/12/13 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Υποβολή της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και πληρωμή του φόρου

Στο άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπεται ότι η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της  σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. 

Άρθρο 6  Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτωνκαι χρόνος υποβολής δήλωσης1. Ο  ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται με πράξη  άμεσου  προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 31  του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α’ 170).
2. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312):   αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014  και  ββ) για τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014. 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η οποία συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
3. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε επόμενου του 2014 έτους λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της  σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.

 Άρθρο 8  Πληρωμή  του Ενιαίου Φόρου  Ιδιοκτησίας Ακινήτων  1. Ο ΕΝ.ΦΙ.Α καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα  (10) ευρώ, και από τις οποίες  η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου  έτους.
2. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

12/12/2013comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φόρος ακίνητης περιουσίας, Φόρος ακινήτων, Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων