31/10/13 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Μεταβολές στο πλαίσιο εξαρτώμενων μελών με το Ν.4172/2013


 
Έτος 2012 (οικ. έτος 2013)

1. Πρόσωπα που θεωρούνται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο για τα εισοδήματα του 2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2238/1994 είναι:
 
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
 
1.1. Εξαιρέσεις
Εξαίρεση των παραπάνω αποτελούν τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως η΄ της προηγούμενης παραγράφου, όταν το φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των (2.900) ευρώ ή το ποσό των (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
 
Στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο:
α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος,
β) τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα,
γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
και δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.
Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομιά.
 
2. Πρόσωπα που θεωρούνται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο για τα εισοδήματα του έτους 2013 (οικ. έτος 2014)
Μετά και τις μεταβολές που επέφερε ο Ν.4110/2013 δεν υπάρχουν αλλαγές ουσίας για το ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, καθώς ο Ν.4110/2013 αφαίρεσε τις λέξεις «από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση» αίροντας τον περιορισμό της αιτίας της αναπηρίας για την εξαίρεση από τα εξαρτώμενα μέλη με τα αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια.
 
3. Πρόσωπα που θεωρούνται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο για τα εισοδήματα του έτους 2014 (οικ. έτος 2015)
Με τον νέο φορολογικό κώδικα Ν.4172/2013 στα εξαρτώμενα μέλη διακρίνουμε τις παρακάτω αλλαγές:
Α) Στα εξαρτώμενα μέλη περιλαμβάνονται τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εδώ διακρίνουμε την συμπλήρωση από τον νομοθέτη, των ΙΕΚ και του εξωτερικού.
Β) Ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 
Παρατηρήσεις :
-          Για τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη έως τα 25 τους έτη, αντί των 20 ετών που ίσχυε.
-          Πλέον δεν δίνεται η παράταση των δύο ετών για τα τέκνα που σπουδάζουν και ακολούθως εγγράφονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
-          Επίσης χρήζει διευκρίνισης από τον νομοθέτη  για τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, καθώς η διατύπωση είναι ασαφής, αν πρέπει να θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη έως τα 25 τους έτη ή ανεξαρτήτου ηλικίας (η δική μας άποψη είναι ότι υπάγονται στα εξαρτώμενα μέλη τα ενήλικα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους).
 
3.1 Μη εξαρτώμενα μέλη
Δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη τα φυσικά πρόσωπα που έχουμε αναφέρει, αν έχουν ετήσιο εισόδημα 3.000 ευρώ, (στα προηγούμενα έτη το όριο ήταν 2.900 ευρώ).
Εξακολουθεί να ισχύει το ποσό των 6.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 67%, εφόσον είναι άγαμα διαζευγμένα ή σε χηρεία, και είναι τέκνα του φορολογούμενου, όπως επίσης αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
Να σημειώσουμε ότι το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ΄ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.
Αντίθετα, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων :
α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις),
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.
 
4. Φορολόγηση εισοδήματος εξαρτώμενων μελών έτους 2012 (οικ. έτους 2013)
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας των 5.000 ευρώ αυξάνεται κατά:
·          (2.000) ευρώ εφόσον τον φορολογούμενο βαρύνει ένα τέκνο
·         (2.000+2.000=4.000) ευρώ εφόσον τον φορολογούμενο βαρύνουν δύο τέκνα
·         (2.000+2.000+3000=7.000) ευρώ εφόσον τον φορολογούμενο βαρύνουν τρία τέκνα
Το αφορολόγητο ποσό συνεχίζει να αυξάνει για κάθε επόμενο τέκνο (τέταρτο, πέμπτο, έκτο κ.λπ.) κατά 3.000 ευρώ.
4.1 Πρόσθετη μείωση
Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των (2.000) ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών.
γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.
δ) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1579/1950 (ΦΕΚ Α΄ 286) και του Ν.Δ. 330/1947 (ΦΕΚ Α΄ 84).
ε) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.
στ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου .

5. Φορολόγηση εισοδήματος εξαρτώμενων μελών ετών 2013-2014 (οικ. ετών 2014 – 2015) και επόμενων
Για τα έτη 2013-2014 η μείωση φόρου αφορά όλους του φορολογούμενους με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, έγγαμους ή άγαμους. Αναλυτικότερα:
α) Για εισόδημα μέχρι και (21.000) ευρώ η μείωση φόρου είναι (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.
Ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία μείωση του φόρου για τα εξαρτώμενα μέλη, επιπλέον, μεταξύ άλλων δαπανών που δεν εκπίπτουν πλέον,  δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που μειώνει τον φόρο κατά 10% για τα μισθώματα που καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για τις κατοικίες των στεγαστικών αναγκών των τέκνων που τον βαρύνουν, και τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, και εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σε αυτή την πόλη.

5.1 Πρόσθετη μείωση
Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου εφόσον είναι :
α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,
β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.
Παρατήρηση : Στις πρόσθετες μειώσεις  πλέον δεν γίνεται αναφορά για τις περιπτώσεις β΄και γ΄ του κεφ. 4.1 που ίσχυαν για το έτος 2012),… β) Είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών. γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.
 
6. Παράδειγμα
Παρακάτω δίνουμε παράδειγμα με τις διαφορές που υπάρχουν στην φορολόγηση εισοδήματος με εξαρτώμενα μέλη, για τα έτη 2012, 2013 και 2014 και επόμενα.
 
Έστω μισθωτός με συνολικό εισόδημα 30.000€ και με δύο τέκνα. Είχε αφορολόγητο 5.000€ για το εισόδημα του συν  2000 €  αφορολόγητο για κάθε τέκνο, σύνολο 9.000€ (θεωρείται ότι οι αποδείξεις που ζητούνται από τις αντίστοιχες διατάξεις καλύπτονται από το φορολογούμενο).
 
Για το έτος 2012 (οικ. Έτος 2013)
Κλιμάκιο εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής
Σύνολο φόρου
5.000ευρώ
0%
0
4.000ευρώ
0%
0
3.000ευρώ
10%
300 ευρώ
4.000ευρώ
18%
720 ευρώ
5.000ευρώ
25%
1.250 ευρώ
5.000ευρώ
25%
1.250ευρώ
4.000ευρώ
35%
1.400ευρώ
Σύνολο 30.000
 
4920 ευρώ
 
 
Για τα έτη 2013, 2014 και επόμενα
Συνολικό εισόδημα μισθωτού 30.000€ με δύο τέκνα
Κλιμάκιο εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος κλιμακίου
Μείωση φόρου
Τελικός φόρος
25.000
22%
5.500 ευρώ
-
-
5.000
32%
1.600 ευρώ
 
 
Σύνολο
 
7.100 ευρώ
1.200
5.900
 
Η διαφορά του ποσού πληρωμής στο παράδειγμα αυτό, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη  ανέρχεται σε 980 ευρώ.


31/10/2013


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προστατευόμενα μέλη, Εξαρτώμενα μέλη