27/05/13 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Με ποια δικαιολογητικά θα πληρώσουν λιγότερο ή καθόλου χαράτσι οι άνεργοι,οι πολύτεκνοι&τα πρόσωπα με αναπηρία

Με «χαρτοπόλεμο» πλήθους δικαιολογητικών θα μπλέξουν και πάλι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι φορολογούμενοι προκειμένου να απαλλαγούν από το «χαράτσι» του 2013 για τις ηλεκτροδοτούμενες κύριες κατοικίες τους.

Όσοι φορολογούμενοι υπάγονται σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες και, σύμφωνα με το νόμο, δικαιούνται μερικής ή ολικής απαλλαγής από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων του 2013 για ένα μόνο ιδιοκατοικούμενο ακίνητό τους θα πρέπει, κατ’αρχήν, να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα έχουν υποβληθεί οι φετινές φορολογικές δηλώσεις για να αρχίσουν να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά! Κι αυτό διότι ένα από τα δικαιολογητικά αυτά είναι το αντίγραφο της φετινής φορολογικής δήλωσης!

Από κει πέρα οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται θα ταλαιπωρηθούν αφάνταστα για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους να απαλλαγούν από το «χαράτσι». Κι αυτό γιατί θα χρειαστεί να μεταβούν στις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για τη φορολογία τους και να υποβάλουν ένα πλήθος αποδεικτικών στοιχείων με τα οποία θα πιστοποιούνται ως δικαιούχοι των απαλλαγών. Ορισμένα από τα δικαιολογητικά αυτά θα μπορούσαν οι ίδιες οι Δ.Ο.Υ. να τα αναζητήσουν, αλλά το υπουργείο Οικονομικών βρίσκει φαίνεται πιο … βολικό να βάζει τους ίδιους τους φορολογούμενους να τα αναζητήσουν και να τα προσκομίσουν.

Τέτοια δικαιολογητικά είναι οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος και οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 2010!

Σημειώνεται ότι οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες θα πρέπει να προσέλθουν πολλοί από τους ανέργους, αναπήρους και πολυτέκνους – δικαιούχους των απαλλαγών από το «χαράτσι» βρίσκονται πλέον δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τους τόπους διαμονής τους, λόγω των πρόσφατων συγχωνεύσεων και καταργήσεων!

Αναλυτικά, για τις ευπαθείς ομάδες φορολογουμένων που δικαιούνται απαλλαγών από το «χαράτσι», η νομοθεσία για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων του έτους 2013 και η σχετική απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης προβλέπουν τα ακόλουθα:

1) Θα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Ε.Ε.Τ.Α. 0,5 ευρώ ανά τ.μ. για ένα μόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε:
α) πολύτεκνο
β) σε πρόσωπο, που είτε το ίδιο είτε άλλο πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά παρουσιάζει αναπηρία 80% και άνω.
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση είναι το ακίνητο να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία του δικαιούχου.

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ το τ.μ.,
β) το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ,
γ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει το κατά περίπτωση ισχύον όριο, τότε για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. θα υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή.
δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

2) Απαλλάσσεται πλήρως από το Ε.Ε.Τ.Α. ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία:

α) σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
β) σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά 6 τουλάχιστον από τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α

Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,
β) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,
γ) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ,
δ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται με βάση τον κανονικό συντελεστή,
ε) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

3) Για να πληρώσουν το «χαράτσι» με τον πολύ χαμηλό συντελεστή των 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι ιδιοκτήτες καθώς επίσης και για να απαλλαγούν πλήρως από το «χαράτσι» οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας ταυτόχρονα:
α) φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, από την οποία να προκύπτει η κύρια κατοικία,
β) αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος του 2013 (εφόσον αυτό έχει εκδοθεί) ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η-1-2010, αν το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή.
Αν ο δικαιούχος είναι ανάπηρος θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας.
Αν ο δικαιούχος είναι άνεργος θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία.


27/5/2013
Πηγή: www.inews.gr

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.