27/09/13 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Καταληκτικές Προθεσμίες Ετήσιων Δηλώσεων 2013 - Τελευταία ενημέρωση: 27/9/2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Απογραφή Αποθεμάτων (ποσοτική και αξιακή) για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2013 

Ποσοτική απογραφή αποθεμάτων για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2013

Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2013 

Δήλωση φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 2012

Για την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων που πραγματοποιείται μέχρι 31/12/2012:
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)
(ΠΟΛ.1223/2012, ΠΟΛ.1226/2012)

Διαβίβαση πληροφοριών στη ΓΓΠΣ με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος

Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, οι εταιρείες ύδρευσης κ.τλ. υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.Για τα στοιχεία της χρήσης 2012, η υποβολή γίνεται
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013
(ΠΟΛ. 1077/2012, ΠΟΛ.1195/2012, ΠΟΛ.1011/2013)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ισοζύγιο Λογαριασμών Γ΄ κατηγορίας

Το ισοζύγιο υποβάλλεται εντός εννέα μηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 30.6.2012:
Μέχρι 29 Μαρτίου 2013

Υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

Μέχρι 29 Μαρτίου 2013
(ΠΟΛ. 1216/2012)

Ισολογισμός επιχειρήσεων με Γ΄ κατηγορίας βιβλία για ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε., κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες

Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να κλείσουν τον ισολογισμό της διαχειριστικής τους χρήσης μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012:
Μέχρι 31 Μαρτίου 2013
Μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ. 1061/2013)
(Άρθρα 17 & 18 Π.Δ. 186/92).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Ελευθέρια επαγγέλματα

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση.
Μέχρι 29 Απριλίου 2013
Με την ΠΟΛ. 1053/2013 ανεστάλη η υποβολή για τη χρήση 2012.
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)

Ισολογισμός επιχειρήσεων για ανώνυμες εταιρίες και συνεταιρισμούς καθώς και για δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να κλείσουν τον ισολογισμό της διαχειριστικής τους χρήσης μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012:
Μέχρι 30 Απριλίου 2013
Μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ. 1061/2013)
(Άρθρα 17 & 18 Π.Δ. 186/92).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με Β’ κατηγορίας βιβλία

Υποβολή δήλωσης από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία, για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2012.
Μέχρι 15 Μαΐου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ. 1096/2013)
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με Γ' κατηγορίας βιβλία

Υποβολή δήλωσης από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία, για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2012, καθώς και αυτά που ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
Μέχρι 15 Μαΐου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ. 1096/2013)
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)

Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Β’ κατηγορίας βιβλία

Μέχρι 15 Μαΐου 2013 (ΠΟΛ.1045/2012)
(Παράταση: ΠΟΛ. 1096/2013)

Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Με την ΠΟΛ. 1053/2013 ανεστάλη η υποβολή για τη χρήση 2012.
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)

Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ή εκδίδουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 6ε της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδικασία αυτοελέγχου των υπόχρεων που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και με την έκδοση αθεώρητων στοιχείων αντίστοιχα.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2013.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Γ’ κατηγορίας βιβλία

Μέχρι 17 Ιουνίου 2013 (ΠΟΛ.1045/2012)
(Παράταση: ΠΟΛ. 1135/2013)

Ειδικός φόρος ακινήτων

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002.Η δήλωση υποβάλλεται
Μέχρι 21 Ιουνίου 2013
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)
(Άρθρο 17, παρ. 6, Ν.3091/2002)

Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ή εκδίδουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 6ε της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδικασία αυτοελέγχου των υπόχρεων που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και με την έκδοση αθεώρητων στοιχείων αντίστοιχα.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2013.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων

Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν.3842/2010, την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας. Για το έτος 2013:
Μέχρι 2 Ιουλίου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ.1158/2013)
(Άρθρο 33, Ν.3842/2010)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας

Υποβολή δήλωσης από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Μέχρι 8 Ιουλίου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ.1152/2013)
(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος προσωπικών εταιρειών κοινοπραξιών και κοινωνιών με Γ΄ κατηγορίας βιβλία

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., Ε.Ε., που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισμό 31/12/2012. 
Μέχρι 8 Ιουλίου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ.1152/2013)
(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για τις ημεδαπές Aνώνυμες Eταιρίες

Μέχρι 8 Ιουλίου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ.1160/2013)
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για λοιπά (πλην ΑΕ) Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΕΠΕ, IKE κ.λπ.)

Υποβολή δήλωσης από τα λοιπά πλην Α.Ε. νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (Ε.Π.Ε., δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες)
Μέχρι 8 Ιουλίου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ.1160/2013)
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)

Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Μέχρι 19 Ιουλίου 2013 (Αναμένεται εγκύκλιος για παράταση μέχρι 29/7)
(Παράταση: ΠΟΛ.1144/2013)
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από Φυσικά πρόσωπα.

Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. (Αρθ. 62 παρ. 1 του Ν. 2238/94)
Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:
Για το οικονομικό έτος 2013
Μέχρι 30 Αυγούστου 2013, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων

Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2013
Η προθεσμία ελέγχου, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 2: Στοιχεία αγροτεμαχίων της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2013.
(Παράταση: ΠΟΛ. 1215/2013)
(Άρθρο 23, παρ.3, Ν.3427/2005)

Kατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Mέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2013
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)
(Άρθρο 11 παρ.17 Ν.4110/2013ΠΟΛ.1179/2013)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ισοζύγιο Λογαριασμών Γ΄ κατηγορίας

Το ισοζύγιο υποβάλλεται εντός εννέα μηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012:

Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο) 
  
1, 2, 3 
Μέχρι 18 Νοεμβρίου 2013 
4, 5, 6 
Μέχρι 21 Νοεμβρίου 2013 
7, 8, 9 
Μέχρι 25 Νοεμβρίου 2013 
0 
Μέχρι 28 Νοεμβρίου 2013 
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)
(Άρθρο 20, παρ.6, Κ.Β.Σ., ΠΟΛ.1081/2004)

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο) 
  
1, 2, 3 
Μέχρι 18 Νοεμβρίου 2013 
4, 5, 6 
Μέχρι 21 Νοεμβρίου 2013 
7, 8, 9 
Μέχρι 25 Νοεμβρίου 2013 
0 
Μέχρι 28 Νοεμβρίου 2013 
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών)
(Άρθρο 20, παρ.1, Κ.Β.Σ.)

Δήλωση στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων

Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013
(Παράταση: ΠΟΛ.1159/2013)
(Άρθρο 19, παρ.2, Ν.4110/2013)27/9/2013

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.