10/02/12 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

'Ολες οι αλλαγές σε μισθούς και συμβάσεις!

Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο μειώνεται το επίδομα ανεργίας; 
Λάβετε ολοκληρωμένες απαντήσεις για όλα τα επίκαιρα εργατικά ζητήματα που προέκυψαν με το νέο μνημόνιο.

Συνοπτικά, αναφέρονται κάτωθι, όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του νέου μνημονίου, οι οποίες καθορίστηκαν με τον Ν.4046/14-02-2012, με τις πράξεις 6 & 7 του Υπουργικού Συμβουλίου και με την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/12-03-2012 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κατά 22%
Άρθρο 1 (πράξη 6)
• Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%.
Ερμηνευτική 4601 (άρθρο 1)
• Όλα τα κλιμάκια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εξισώνονται με το 1ο κλιμάκιο ως προς τον βασικό μισθό. Σημειώνεται ότι το 1ο κλιμάκιο του βασικού μισθού ήταν λίγο προσαυξημένο από όλα τα υπόλοιπα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών="" κατά="" 32%="">
Άρθρο 1 (πράξη 6)
• Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Ερμηνευτική 4601 (άρθρο 1)
• Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ισχύουν ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας και αφορούν όλες τις συμβάσεις και όχι μόνο την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

3. Πάγωμα τυχόν αυξήσεων στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

4. Πάγωμα ωριμάνσεων (επιδόματα πολυετίας κ.λ.π.)
Άρθρο 4 (πράξη 6)
• Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Μείωση κατά 3 μήνες του διαστήματος μετενέργειας κλαδικών & ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων που έχουν λήξει.
Άρθρο 2 (πράξη 6)
• Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του Ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.
Ερμηνευτική 4601 (άρθρο 2)
• Γ. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε η παρ. 5 του αρ. 9 του Ν. 1876/1990 , (που καταργήθηκε με το Ν. 4046/2012), δίνεται η παράταση του τριμήνου (14.2.2012 έως 14.5.2012) μόνο νια τη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από τα μέρη, που έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο διότι:
  • Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι. Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μια και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή» τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πολλές ατομικές συμβάσεις εργασίας που ενσωμάτωσαν όρους σ.σ.ε., που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περάσει για αυτές και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους, έχουν τροποποιηθεί με νέες συμφωνίες των μερών, πράγμα που θα οδηγούσε στην αυτόματη εκ νέου και εκ του νόμου τροποποίηση τους, αντίθετα από τη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Αυτό θα αποτελούσε καταφανή παρέμβαση στην ατομική σύμβαση. Συνεπώς, για την ανωτέρω περίπτωση, η βούληση του νομοθέτη περιορίζεται στην επί τρίμηνο επαναδιαπραγμάτευση των σ.σ.ε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει παρέλθει και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους και αυτό εντός του διαστήματος από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, αλλά και μετά την εκπνοή του αν δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε., νια τους ήδη εργαζομένους, παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν ενσωματώσει στο περιεχόμενο τους τούς όρους αυτών των σ.σ.ε. (που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και πέρασε και το εξάμηνο ισχύος τους) καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις αυτών των ατομικών συμβάσεων εργασίας.
  • Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων κατά το διάστημα από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012, οι προσλαμβανόμενοι σε νέο εργοδότη δεν μπορούν να «καρπωθούν» τα έννομα αποτελέσματα σ.σ.ε. που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περατωθεί και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους, μια και αυτές έχουν σταματήσει να τα παράγουν ως συλλογικές συμφωνίες και οι οποίες μόνο με ατομικές συμβάσεις μπορούν να μετουσιωθούν. `Αρα για τους προσλαμβανόμενους σε νέο εργοδότη θα ισχύσουν ατομικές συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των μερών και πάντα εντός των νομίμων ορίων.
6. Κατάργηση βασικών επιδομάτων των κλαδικών συμβάσεων που έχουν λήξει, μετά το πέρας του 3μήνου μετενέργειας
Άρθρο 2 (πράξη 6)
• Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.
Ερμηνευτική 4601 (άρθρο 2)
• Ως «επίδομα ωρίμανσης» νοούνται τα επιδόματα που καταβάλλονται για το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας του εργαζομένου, που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, δηλαδή της κάθε μισθολογικής κλίμακας (μονοετής, διετής, τριετής κτλ).
• Ως «επίδομα σπουδών», νοείται το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με βάσει τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ημεδαπών ή μη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σχολών.
• Ως «επίδομα επικινδύνου εργασίας» νοούνται τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω των συνθηκών εργασίας, που συνεπάγονται κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του εργαζομένου.

7. Οριοθέτηση διάρκειας συμβάσεων αορίστου χρόνου σε μέγιστο χρόνο τα 3 έτη. Λήξη συμβάσεων αορίστου χρόνου το αργότερο σε 1 έτος από την υπογραφή του νέου μνημονίου
Άρθρο 2 (πράξη 6)
• Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν.

8. Αλλαγή της προσφυγής στον ΟΜΕΔ με δυνατότητα διαιτησίας μόνο για τους βασικούς μισθούς των συμβάσεων και με απαίτηση προσφυγής και των 2 μερών (εργοδοτών και εργαζομένων)
Άρθρο 3 (πράξη 6)
• Από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία, γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών.
• Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.

9. Μείωση εισφορών κατά 2% με κατάργηση των κλάδων Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. του ΙΚΑ εντός 6μήνου (πράξη 7)

10. Πρόβλεψη για επιπλέον μείωση εισφορών κατά 3% από 1/1/2013

11. Πρόβλεψη για επιπλέον μείωση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.


Τι σημαίνουν όλα αυτά με πρακτικά παραδείγματα:

1. Ο βασικός μισθός που ίσχυε μέχρι τις 14/2/2012 με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ήταν στα 751,39€ για άγαμο υπάλληλο χωρίς τέκνα και χωρίς προϋπηρεσία. Με τη μείωση κατά 22%, ο ίδιος μισθός θα μετατρέπεται στα 586,08€. Φυσικά οι παραπάνω αποδοχές είναι μικτές κάτι που σημαίνει ότι αν αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις θα έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 586,08€ - 96,70€ (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου 16,5%) – 13,03€ (ΦΜΥ) = 476,35€.
2. Υπάρχει εξίσωση του βασικού μισθού όλων των κλιμακίων με το 1ο κλιμάκιο. Π.χ. με την παλιά Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ο βασικός μισθός του 2ου κλιμακίου ήταν 739,98 ενώ του 1ου ήταν 751,39 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004). Πλέον εξισώνονται όλα τα κλιμάκια με το 1ο, δηλαδή στα 586,08€


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

(μείωση 22%)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΝΕΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1/7/2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

751,39

22,00%

586,08

0,00

58,61

586,08

644,69

3-6

739,98

22,00%

586,08

58,61

58,61

644,69

703,30

6-9

739,98

22,00%

586,08

117,22

58,61

703,30

761,90

9 & ΑΝΩ

739,98

22,00%

586,08

175,82

58,61

761,90

820,51

ΠΑΛΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1/5/2009

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ 1/7/2011

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1/7/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

739,56

1,60%

751,39

0,00

75,14

751,39

826,53

3-6

728,33

1,60%

739,98

74,00

75,14

813,98

889,12

6-9

728,33

1,60%

739,98

148,00

75,14

887,98

963,12

9 & ΑΝΩ

728,33

1,60%

739,98

221,99

75,14

961,97

1.037,11

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

ΝΕΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 01/07/2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 14/02/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

33,57

22,00%

26,18

0,00

2,62

26,18

28,80

3-6

33,15

22,00%

26,18

1,31

2,62

27,49

30,11

6-9

33,15

22,00%

26,18

2,62

2,62

28,80

31,42

9-12

33,15

22,00%

26,18

3,93

2,62

30,11

32,73

12-15

33,15

22,00%

26,18

5,24

2,62

31,42

34,03

15-18

33,15

22,00%

26,18

6,55

2,62

32,73

35,34

18 & ΑΝΩ

33,15

22,00%

26,18

7,85

2,62

34,03

36,65

ΠΑΛΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 1/5/2009

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ 1/7/2011

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 1/7/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

33,04

1,60%

33,57

0,00

3,36

33,57

36,93

3-6

32,63

1,60%

33,15

1,66

3,36

34,81

38,16

6-9

32,63

1,60%

33,15

3,32

3,36

36,47

39,82

9-12

32,63

1,60%

33,15

4,97

3,36

38,12

41,48

12-15

32,63

1,60%

33,15

6,63

3,36

39,78

43,14

15-18

32,63

1,60%

33,15

8,29

3,36

41,44

44,79

18 & ΑΝΩ

32,63

1,60%

33,15

9,95

3,36

43,10

46,45


3. Ο δε βασικός μισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για εργαζόμενο κάτω των 25 ετών, μετά τη μείωση του 32% διαμορφώνεται ως εξής: 510,95€ - 84,31€ (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου 16,5%) = 426,64€


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

(μείωση 32%)

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΝΕΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1/7/2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

751,39

32,00%

510,95

0,00

51,10

510,95

562,05

3& ΑΝΩ

739,98

32,00%

510,95

51,10

51,10

562,05

613,14

ΠΑΛΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1/5/2009

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ 1/7/2011

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1/7/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

739,56

1,60%

751,39

0,00

75,14

751,39

826,53

3-6

728,33

1,60%

739,98

74,00

75,14

813,98

889,12

 

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΝΕΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 01/07/2011

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 14/02/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

33,57

32,00%

22,83

0,00

2,28

22,83

25,11

3-6

33,15

32,00%

22,83

1,14

2,28

23,97

26,25

6 & ΆΝΩ

33,15

32,00%

22,83

2,28

2,28

25,11

27,40

ΠΑΛΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 1/5/2009

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ 1/7/2011

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 1/7/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

33,04

1,60%

33,57

0,00

3,36

33,57

36,93

3-6

32,63

1,60%

33,15

1,66

3,36

34,81

38,16

6-9

32,63

1,60%

33,15

3,32

3,36

36,47

39,824. Το πάγωμα των αυξήσεων σημαίνει πολύ απλά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση στις πιο πάνω αποδοχές για διάστημα κατ’ ελάχιστο 3ων ετών.

5. Το πάγωμα των ωριμάνσεων για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σημαίνει ότι δεν πρόκειται να χορηγηθεί καμία αύξηση λόγω συμπλήρωσης ετών (3ετίες) προϋπηρεσίας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν αρκετά επιδόματα τα οποία συνδέονται με την ωρίμανση:

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε κάποιες συμβάσεις (π.χ. σύμβαση Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων όλης της Χώρας) υπάρχουν 2 επιδόματα που συνδέονται με την ωρίμανση τα οποία είναι: Επίδομα 3ετίας & Επίδομα Πολυετίας στον ίδιο Εργοδότη.

6. Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας μιας σύμβασης (κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής) αυτή συνέχιζε να ισχύει για διάστημα 6 μηνών. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε κάποια ανανέωση της σύμβασης τότε υπήρχε η δυνατότητα να υπογραφεί νέα ατομική σύμβαση εργασίας μέχρι τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Πλέον το διάστημα αυτό μειώνεται σε 3 μήνες.
Μάλιστα δίνεται 3μηνη παράταση μέχρι τις 14/05/2012 για όσες συμβάσεις έχουν λήξει και έχει παρέλθει και το διάστημα μετενέργειας. Αν στο μεσοδιάστημα από 14/2/2012 μέχρι και 14/05/2012 δεν υπάρχει συμφωνία για υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης τότε, παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη χωρίς υπογραφή εργαζομένου, να προβεί σε κατάργηση όλων (πλην των 4ων) επιδομάτων.
Σημείωση: Για όσες συμβάσεις έχουν λήξει και έχει παρέλθει και το 6μηνο μετενέργειας πριν τις 14/2/2012, π.χ. Σύμβαση Λογιστών, δεν υπάρχει η δυνατότητα κατάργησης επιδομάτων μετά τις 14/5/2012 καθώς οι συμβάσεις αυτές έχουν αντικατασταθεί από ατομικές συμβάσεις και συμφωνίες και όπως λέει η ερμηνευτική: δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μια και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή» τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας.


7. Η κατάργηση των επιδομάτων θα γίνεται άμεσα και μετά τη λήξη του 3μήνου, ενώ θα συνεχίσουν να ισχύουν μόνο τα ακόλουθα επιδόματα:
  • Ωρίμανσης (Πολυετίας, Προϋπηρεσίας, Υπηρεσίας κ.λ.π.)
  • Τέκνων
  • Εκπαίδευσης (Σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λ.π.)
  • Βαρέων Επαγγελμάτων (Ανθυγιεινής Εργασίας)
Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι καταργείται το Επίδομα Γάμου (10%) και πλήθος άλλων βασικών επιδομάτων όπως επίδομα Η/Υ, υπευθυνότητας, διαχειριστικών λαθών, ταμειακό, προϊσταμένου, ξένων γλωσσών κ.λ.π.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι το επίδομα ωρίμανσης παραμένει αλλά πλέον δεν αυξάνεται. Δηλαδή αν γίνει σήμερα κάποια πρόσληψη, ο εργαζόμενος θα λάβει το επίδομα με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του, ωστόσο πέραν τούτου δεν θα δοθεί καμία αύξηση ύστερα από συμπλήρωση επιπλέον ετών.

Ωστόσο το πιο σπουδαίο από όλα τα παραπάνω είναι ότι η μείωση του μισθού της κλαδικής (που έχει λήξει) θα προκύπτει αυτόματα χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργαζομένου. Αυτή θα είναι αναγκαία μόνο για υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας με αποδοχές κατώτερες της κλαδικής και μέχρι τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.


8. Η οριοθέτηση της λήξης των συλλογικών συμβάσεων εντός 3 ετών παρασύρει πλήθος κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων που ήταν αορίστου χρόνου διάρκειας. Επιπλέον, ο όρος για λήξη όλων των συμβάσεων που έχουν συμπληρώσει 24 μήνες, σε 1 έτος από την υπογραφή του μνημονίου, δηλαδή στις 14/02/2013 διαμορφώνει ημερομηνία λήξης για όλες όσες συνεχίζουν και ισχύουν. Αυτό, συνεπάγεται τη βίαιη μείωση των μισθών όλων σχεδόν των εργαζομένων είτε στα όρια του βασικού μισθού της κλαδικής σύμβασης είτε και πιο κάτω διαμέσου της υπογραφής νέας ατομικής σύμβασης εργασίας.

Σημειώνεται ότι για όσες συνεχίζουν και ισχύουν, δεν είναι δεδομένο ότι θα λήξουν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες καθώς υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα καταγγελίας αυτών από ένα από τα δύο μέρη των εταίρων.

Στο τέλος του άρθρου παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με την κατάσταση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και με αναλυτικές πληροφορίες τόσο για την ημερομηνία λήξης αυτών όσο και για το πέρας του 3μήνου διαστήματος μετενέργειας

9. Πλέον οποιαδήποτε προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης & Διαιτησίας, θα αφορά την εξεύρεση λύσης που θα καθορίζει μόνο τους βασικούς μισθούς και όχι τυχόν λοιπά επιδόματα και άλλες αξιώσεις. Επιπλέον για να υπάρξει διαιτησία, θα απαιτείται προσφυγή και των 2 κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή εργοδοτών και εργαζομένων.

10. Μείωση των εισφορών κατά 2% για τους κλάδους Ο.Ε.Κ. (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) και Ο.Ε.Ε. (Οργανισμός Εργατικής Εστίας) οι οποίοι και καταργούνται. Ωστόσο μέχρι σήμερα οι εισφορές για τον Ο.Ε.Κ. ήταν 1% για το εργαζόμενο & 0,75% για το εργοδότη ενώ για τον Ο.Ε.Ε. ήταν 0,35% για τον εργαζόμενος & 0,35% για τον εργοδότη. Κάτι που συνεπάγεται ότι το συνολικό % εισφορών ισοδυναμεί με 2,45%. Πρακτικά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι στο αρχικό παράδειγμα όπου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν υπολογιστεί στα 96,70€, θα μειωθούν και θα είναι τελικά 89,96€. Κάτι που σημαίνει ότι οι Καθαρές Αποδοχές του εργαζόμενους θα είναι τελικά 586,08€ - 89,96€ (ασφ. Εισφορές) – 13,68€ (ΦΜΥ αν ο εργαζόμενος είναι άνω των 30 ετών) = 482,44€.

11. Η πρόβλεψη για επιπλέον μείωση των εισφορών από το 2013 συνδέεται άμεσα με επιπλέον μέτρα τα οποία θα καλύψουν την απώλεια εσόδων. Πρόκειται στην ουσία για μια φωτογραφική διάταξη που είναι πολύ πιθανό να επιφέρει περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις.

12. Πρόβλεψη για υπογραφή νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στην οποία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη κι άλλη μείωση για να εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες π.χ. της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας.


Συμπεράσματα

• Η μείωση των βασικών κλιμακίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι δεδομένο ότι θα συμπαρασύρει και όλο το υπόλοιπο εργασιακό τοπίο με αντίστοιχη μείωση των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (όσες φυσικά ανανεωθούν).

• Η οριοθέτηση λήξης όλων των συμβάσεων, θα οδηγήσει σε μαζικές μειώσεις μισθών καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το ποσό της μείωσης μπορεί να ξεπεράσει και το 50% με δεδομένο ότι σήμερα υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις που ορίζουν αμοιβές μεγαλύτερες κατά 40% από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

• Η κατάργηση βασικών των επιδομάτων θα οδηγήσει σε απότομη καθίζηση των μισθών, που σε πολλές περιπτώσεις θα αγγίξει και το 60%

• Η άμεση μείωση των εισφορών στο ΙΚΑ κατά 2%, μαζί με τη μείωση που θα επέλθει από 1/1/2013 κατά 3% σε συνδυασμό με την μείωση των μισθών κατά 22% θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για τα ταμεία που θα ξεπεράσει το 25% κάτι που μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει σε αναγκαστική περαιτέρω μείωση των συντάξεων καθώς θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα βιωσιμότητας των ταμείων

• Πολύ μεγάλες μειώσεις θα επέλθουν και στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ο οποίος εργάζεται με καθημερινή 4ωρη απασχόληση και μέχρι σήμερα λάμβανε περίπου 320€ καθαρά, μετά τις παραπάνω αλλαγές θα λαμβάνει περίπου 240€ καθαρά.

• Αν συνυπολογίσουμε σε όλα τα παραπάνω, το γεγονός ότι πλήθος συμβάσεων πλήρους απασχόλησης μετατρέπονται σε μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία (την οποία έχει και δικαίωμα να την επιβάλλει ο εργοδότης μονομερώς για διάστημα 9 μηνών σε κάθε ημερολογιακό έτος) τότε εύκολα μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της κατάρρευσης των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων.

• Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη περαιτέρω μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέχρι το τέλος Ιουλίου 2012.

• Τέλος αξίζει να τονίσουμε, ότι το μέτρο των Επιχειρησιακών Συμβάσεων που διαμορφώθηκε με τον Ν.4024, που για πολλούς ήταν σημείο εξέγερσης, ίσως μετά από όλα τα παραπάνω να αποτελεί σωσίβιο με δεδομένο ότι η μείωση κάτω από τα όρια των κλαδικών συμβάσεων, δεν θα είναι τόσο μεγάλη, κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί αν οι εργαζόμενοι (στους επόμενους μήνες) καλύπτονται (και αμείβονται) με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 


Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα με την κατάσταση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και με αναλυτικές πληροφορίες τόσο για την ημερομηνία λήξης αυτών όσο και για το πέρας του 3μήνου διαστήματος μετενέργειας.


Βασίλης Πρασσάς
Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων
Προϊστάμενος Εφαρμογών Μισθοδοσίας Epsilon Net15/03/2012comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.