Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Ασφάλιση ξενοδοχοϋπαλλήλων


Αιμίλιος Ασλάνης - Οικονομολόγος, υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαστηριακός συνεργάτης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από την 1/8/2008 ο κλάδος ασφάλισης ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) εντάχθηκε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Έτσι οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης, Ασθένειας (Σε είδος), ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Επιπρόσθετα από την ίδια ημερομηνία συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων προκειμένου να χορηγούνται οι παροχές σε χρήμα στους ασφαλισμένους ξενοδοχοϋπαλλήλους καθώς και στα εμμέσως ασφαλισμένα μέλη της οικογένειας τους.

( Αρ. 4 και 5, Ν.3655/2008, (ΦΕΚ Α'58/ 3-4-2008))

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το ΤΑΞΥ ιδρύθηκε με την ονομασία "Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Περίθαλψης Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου" το έτος 1936 και μετονομάστηκε το έτος 1942.

Μέχρι την 31/7/2008 η ασφάλιση του τ. Ταμείου αφορούσε δύο κλάδους:

α) Τον κλάδο Ασθενείας

β) Τον κλάδο Πρόνοιας για την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ή την επιστροφή εισφορών στον άμεσα ασφαλισμένο του.

Για τα λοιπά οι εργαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι εντάσσονταν στις διατάξεις ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με το Ν.3655/2008 περί Διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από 1/8/2008 ο κλάδος ασθένειας χορήγηση των παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και χρήμα για την εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ίδιου νόμου (Ν.3655/08) ο κλάδος Πρόνοιας εντάχθηκε από 1/10/08 συνιστάμενο με τις ίδιες διατάξεις "Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα" (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ως Τομέας με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Υπαγόμενα πρόσωπα στην Ασφάλιση που αφορούν Ξενοδοχοϋπαλλήλους

Βάσει της Εγκ.75/2008. Τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής στα ξενοδοχεία ύπνου και τα εστιατόρια ή κυλικεία αυτών, περιλαμβανομένων και των τύπου MOTELS, BUNGALOWS και εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως και των οικοτροφείων και ενοικιαζόμενων δωματίων των οποίων η συνολική δύναμη ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) κλίνες.

Τα ανωτέρω πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου και κατά τον χρόνο κατά τον οποίο δικαιωματικά ή και για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους, δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία, πλην όμως τυγχάνουν εν όλω ή εν μέρει των αποδοχών των (άδεια, στράτευση, κ.λπ.).

Συμπερασματικά λοιπόν για την ασφάλιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων απαιτούνται κρατήσεις υπέρ:

1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

2. Ειδικού λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων

3. ΤΑΠΙΤ

Η ασφάλιση όλων των υπαγομένων προσώπων περιλαμβάνει την καταχώρηση των εργαζομένων στην ΑΠΔ του εργοδότη για κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (1) και υπέρ Ειδικού λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων (2).

Οι κρατήσεις υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (3) από 01/01/2011 καταβάλλονται στην Τράπεζα και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να στέλνει μηνιαίως τις μισθολογικές του καταστάσεις στο παράρτημα του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που ελέγχει την έδρα του.

1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Ανάλογα με τον κωδικό ειδικότητας ο εργαζόμενος Ξενοδοχοϋπάλληλος μπορεί να ασφαλιστεί με τα ακόλουθα πακέτα κάλυψης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (%)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (%)

4109

16.10

27.76

43.86

4110

16.10

28.76

44.86

4111

13.10

24.76

37.86

4112

13.10

25.76

38.86

4115

19.55

29.91

49.46

4116

19.55

30.91

50.46

Επιπρόσθετα ο ανωτέρω λογαριασμός επιβαρύνεται με τις κρατήσεις υπέρ του Ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.

2. Ειδικός λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Επίσης δηλώνεται στο ΙΚΑ με τις ΑΠΔ των εργοδοτών σε ξεχωριστή στήλη και αφορά την χορήγηση των παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και χρήμα:

Κ.Π.Κ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

% ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ

% ΕΡΓΟΔΟΤΗ

4171

1,20%

0,4%

0,8%

Τέλος οι κρατήσεις υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

3. ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Για τους Νέους Ασφαλισμένους (Υπαγωγή σε φορέα ασφάλισης μετά την 1/1/1993) παρακρατείται το 4% επί των μικτών αποδοχών του ξενοδοχοϋπαλλήλου για τον κάθε μήνα εργασίας του καθώς και από την μη ληφθείσα άδεια.

Η επιβάρυνση παρακρατείται εξ' ολοκλήρου από τον μισθωτό χωρίς να επιβαρύνεται ο εργοδότης. (Σε αντίθεση με τους παλαιούς ασφαλισμένους που μοιράζονταν σε 2% +2%)(1).

Τέλος, ο ξενοδοχοϋπάλληλος επιβαρύνεται με 0,29 ευρώ τον μήνα ως προσωπική εισφορά - συνδρομή υπέρ του τέως ΤΑΞΥ η οποία επίσης παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στο ταμείο μαζί με τις συνολικές εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

Εδώ επικρατεί μία διχογνωμία μεταξύ των ταμείων, στην Εγκ. ΙΚΑ 75/2008(2) αναφέρεται ρητά ότι βάσει της υπουργικής απόφασης 422/142/1978 (226Β) αυτή η εισφορά καταργήθηκε. Ωστόσο στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. συνεχίζει να απαιτείται και να καταβάλλεται από τους εργοδότες.

Προκύπτει λοιπόν πρόβλημα ενημέρωσης μεταξύ των δύο ταμείων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΤΑ.Π.Ι.Τ.) με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι.

Αν και το κόστος των συγκεκριμένων μηνιαίων κρατήσεων είναι πολύ μικρό, ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι κρατήσεις από τους ασφαλισμένους και εργοδότες έχουν ένα ανταποδοτικό τέλος. Το συγκεκριμένο τέλος αφορά κρατήσεις υπέρ ενός ταμείου το οποίο δεν υφίσταται πια και επομένως είναι άδικο να παρακρατείται.

Επιπρόσθετα από την ανωτέρω ανάλυση της ασφάλισης των ξενοδοχοϋπαλλήλων προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν και να αποστέλλουν μηνιαία μισθολογικές καταστάσεις με κρατήσεις υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. με ξεχωριστά τις κρατήσεις της προσωπικής εισφοράς υπέρ τ. ΤΑΞΥ καθώς επίσης να συμπληρώνουν και να καταθέτουν κάθε τρίμηνο Α.Π.Δ..

Θα ήταν σαφώς ευκολότερο για τους εργοδότες, για την μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και για την διενέργεια διασταυρωμένων ελέγχων να ενημερώνονται τα δύο ταμεία από τις ίδιες καταστάσεις των εργαζομένων. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να δοθεί εικόνα του ασφαλιστικού λογαριασμού των εργαζομένων που εργάζονται σε εργοδότες με ξενοδοχειακή δραστηριότητα, στο ΤΑ.Π.Ι.Τ οπότε και δεν θα ήταν απαραίτητη η αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων στα παραρτήματα του ΤΑ.Π.Ι.Τ.(3)

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι από την επεξεργασία των ΑΠΔ των εργοδοτών θα ενημερώνονταν οι λογαριασμοί των ασφαλισμένων και επομένως θα ήταν δυνατόν το ΤΑ.Π.Ι.Τ να υπολογίζει και να ελέγχει τις κρατήσεις υπέρ του ταμείου, χωρίς την αναμονή των μισθολογικών καταστάσεων από τους εργοδότες.

Πρακτική Τ.Ε.Ι.

Οι μαθητές και σπουδαστές των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης σε εργοδότες στον Ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο κατά του κινδύνου Ατυχήματος. Η εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του Τεκμαρτού Ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής Κλάσης όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. ( αρ.11, παρ 5, Ν.2837/2000, αρ. 14, παρ 2 & 3, Ν.1976/91, Εγκ. ΙΚΑ94/92).

Στην ΑΠΔ δηλώνεται με πακέτο κάλυψης 210 και οι εισφορές βαρύνουν μόνο τον εργοδότη.

(1) Βλ. παράρτημα Ι για αναλυτική κατάσταση κρατήσεων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

(2) Τηλεφωνική επικοινωνία με ΤΑΠΙΤ

(3) Το εν λόγω είναι εφικτό μιας και ήδη έχει εφαρμοστεί και λειτουργεί στον ΟΕΕΚ από τον 4/2011


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου