Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α.

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 Ν. 2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α. μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με μια ενιαία έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α., μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επόμενου μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των ( άρθρα 16 και 18 του Ν. 2859/2000).

Στις 15 Ιουλίου 2024 για τις υποχρεώσεις του μήνα Ιουνίου 2024.

Τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

( ΠΟΛ. 1019/2003)

2. Έκτακτη δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται για μια αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες,

μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα:

Ι. Κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από την λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από την μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή

ΙΙ. Έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής:

α)Υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ. 1214/19.9.1994, όταν ο υπόχρεος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δεν όρισε ως όφειλε, φορολογικό αντιπρόσωπο, υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση (με το έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙS ή το 05Ι-ΦΠΑ, Φ3/ΤΑΧΙS, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων τους.)

β) Υποκείμενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτη περιοδική δήλωση.

γ) Τα λοιπά πρόσωπα (πχ ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (άρθρ. 35 Ν. 2859/00) υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050 ΦΠΑ, Φ2/ΤΑΧΙS, περιλαμβάνονται και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

(ΠΟΛ. 1019/2003 άρθρο 3)

3. Στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ. 1005/8.1.93, όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη δήλωση, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα

με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου. (παρ. 4, άρθρο 3) Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο (τελωνισμό), ή καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα, με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

4. Έκτακτη δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις οικείες αποφάσεις σε περιπτώσεις, όπως:

α) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετασκευή σκαφών, σε περίπτωση αχρησιμοποίητων υλικών, σε ένα μήνα από την επίδοση της έκθεσης επιμέτρησης, ταυτόχρονα με την εκκαθάριση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγρ. 1-3 του άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ ΠΟΛ. 366/18-12-1987.

β) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ). σε περίπτωση αδιάθετων υλικών, μέσα σε 20 μέρες από την γνωστοποίηση από την εποπτεύουσα το έργο αρχή, των υλικών και ειδών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθ. 5 της Α.Υ.Ο. Π 4056/3029/ ΠΟΛ. 186/17.6.87,

γ) στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς Φ.Π.Α., σε 6 μήνες απ΄ την αγορά ή εισαγωγή ή σε 8 μήνες με απόφαση του προϊσταμένου ΔΟΥ, επόπτη ελέγχου και επιθεωρητή ΔΟΥ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 όπως συμπληρώθηκε με τις 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.95 προβλέπονται στην ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014 /ΠΟΛ. 1262/2.8.93 όπως συμπληρώθηκε με τις 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.95 και 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ. 1155/6.6.95 Α.Υ.Ο., καθώς και με όσα ορίζονται στην Α.Υ.Ο. Π.6788/642/1986,

δ) στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 του Ν.2859/00 προς εγχώρια ανάλωση, πριν την έξοδο των αγαθών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της Α.Υ.Ο. 1000887/2569/3/ΠΟΛ. 1004/2.1.97, ΑΥΟ 1000887/2569/3/ΠΟΛ. 1004/2.1.97

ε) στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΕΔΥΟ Σ.420/56/ ΠΟΛ. 28/87 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής,

στ) στην περίπτωση μεταβίβασης αγαθών κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού μέχρι την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεματιστή και πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΕΔΥΟ 1070540/2601/531/ΠΟΛ. 1075/90 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση,

ζ) στην περίπτωση των ενταγμένων στα ειδικά καθεστώτα των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ). σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε εκδιδόμενη ΑΥΟ.

η) στην περίπτωση των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ. 1320/30.12.98


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου