Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Φόρος ασφαλίστρων

Αντικείμενο του φόρου ασφαλίστρων, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

Ως ασφάλιστρο θεωρείται κάθε χρηματική παροχή του ασφαλιζόμενου προς τον ασφαλιστή, η οποία έχει ως σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου προς αποκατάσταση της τυχόν ζημιάς που θα προκύψει στον ασφαλιζόμενο από τον κίνδυνο που έχει ασφαλισθεί.

Οι δηλώσεις απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων υποβάλλονται και ο αναλογούν φόρος αποδίδεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης φόρου ασφαλίστρων υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Οι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου υποβάλλουν δήλωση εντός των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου για τα απαιτητά ασφάλιστρα και πάσης φύσεως δικαιώματα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα είναι Σάββατο ή Κυριακή ή επίσημη αργία καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα.

Για ασφάλιστρα και δικαιώματα που γίνονται απαιτητά το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2022:

Μέχρι 31 Μαρτίου 2023

( N. 3492/2006 άρθρο 29, ΠΟΛ. 1125/2006, ΠΟΛ. 1126/2006, ΠΟΛ. 1012/2012)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου