Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές

Oι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Προθεσμία καταβολής

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π.Φ.80000/οικ. 60298/1472/23-12-2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) (σχετ. ΓΕ Ε40/907/2015, Ε40/535/2015 & Ε40/433/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου, αντιστοίχως.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 γίνεται:

Μέχρι 31 Μαρτίου 2020

Προσοχή!

Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα της απόφασης του Υπουργείο Εργασίας με αριθμό. Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325-2020

οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/ 20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 γίνεται:

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2020 γίνεται:

Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020

(Παράταση με την απόφαση του Υπουργείο Εργασίας με αριθμό. Δ .15/Δ΄ /οικ . 13226/325-2020)

Τρόπος καταβολής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010, από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛΤΑ.

Με την εγκ. 45/2011, το ΙΚΑ αναφέρει περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση των παραπάνω και οι εισφορές καταβάλλονται στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ.

(άρθρο 40 Ν. 3863/2010, Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/11-7-2011, Αρ.Πρωτ . Α20251/27-7-2011)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου