Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποχρέωση Γνωστοποίησης Μεταβολών στον ΕΦΚΑ

(Εργοδότες Κοινών Υποχρεώσεων)

Οι απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ εργοδότες, υποχρεούνται να γνωστοποιούν σ΄ αυτό μεταβολές των στοιχείων τους, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών.

Προθεσμία υποβολής Δήλωσης:

Α. Η «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της μεταβολής στις εξής περιπτώσεις:

• οριστική διακοπή εργασιών επιχείρησης ή παραρτήματός της,

• μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος εργοδότη,

• αλλαγή των υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,

• αλλαγή επωνυμίας,

• αλλαγή νομικής μορφής.

( `Αρθρο 9, Ν.3232/2004 και εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 54/2004)

Β. Η «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» υποβάλλεται άμεσα (με την έναρξη της απασχόλησης) στις εξής περιπτώσεις:

• έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη,

• επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη.

(`Αρθρο 9, Ν.3232/2004 και εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 54/2004)

Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).

Παραβάσεις εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από 11/4/2012 δεν θα επιφέρουν κυρώσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβαν χώρα.

Καταργείται μεν η επιβολή κυρώσεων, πλην όμως η αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών, να γνωστοποιούν εγγράφως στον ΕΦΚΑ τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (σχετ. εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 54/2004, παρ. 4.1) παραμένει προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής επικαιροποίηση και ενημέρωση των τηρουμένων στο Μητρώο Εργοδοτών στοιχείων, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές με το Ίδρυμα (π.χ. χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας) (Εγκ. Ι.Κ.Α. 39/2012).

Τόπος υποβολής Δήλωσης- αρμόδιο υποκατάστημα ΕΦΚΑ:

Η «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΕΦΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται η έδρα του εργοδότη.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας εργοδότη η Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΕΦΚΑ, που υπαγόταν η έδρα του πριν την μεταφορά της.

Το έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» συμπληρώνεται από τον εργοδότη ανάλογα με το είδος της μεταβολής, και υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου υποκαταστήματος.


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου