Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας

Ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση αορίστου χρόνου υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας στον απολυόμενο, να υποβάλλει το έγγραφο της καταγγελίας. Η αναγγελία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας (με ή χωρίς προειδοποίηση) γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Εντύπου Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4.16 του άρθρου 4 της ΥΑ 32143/Δ1.11288/22-6-2018 (Β΄ 2401), εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική υποβολή, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της υποβολής του εντύπου Ε6 υλοποιείται ως εξής: Αρχικά ο εργοδότης συμπληρώνει τη φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν ιδιοχείρως οι υπογραφές εργοδότη και εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του σαρωμένου εντύπου Ε6 με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

Σε περίπτωση μη υπογραφής από τον εργαζόμενο του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της σαρωμένης εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

Οι υπηρεσίες συνεχίζουν να παραλαμβάνουν χειρόγραφα μόνο για εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διότι α) έχουν απογραφεί στον ΕΦΚΑ χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (πχ διαχειριστές πολυκατοικιών) ή β) που διαθέτουν μόνο Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ).

Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, το έντυπο Ε6, κατατίθενται με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν εάν οι εργοδότες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ο Εργοδότης στην περίπτωση λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει το Έντυπο (Ε7): Βεβαίωση ? Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την λήξη της σύμβασης. Η αναγγελία της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε7), εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική υποβολή, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

( παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4488/2017, Αποφ.Υπ.Εργασίας 32143/Δ1.11288/22-6-2018, Αποφ.Υπ.Εργασίας 40090/Δ1.14024/19-7-2018)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου