Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποχρεώσεις από φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Α. Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου 1% στη συγκέντρωση κεφαλαίων από

α. Εμπορικές εταιρίες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών.

β. Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός.

γ. Υποκατάστημα ξένης εταιρείας

Η δήλωση υποβάλλεται σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις (α-γ) ως εξής:

Στη μετατροπή και συγχώνευση

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σύνταξη του, κατά νόμο, εγγράφου. Όπου από το νόμο προβλέπεται δημοσίευση των πράξεων αυτών, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση. Ειδικά επί ανωνύμων εταιρειών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την καταχώριση των ανωτέρω πράξεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Στην αύξηση κεφαλαίου των παραπάνω προσώπων:

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του, κατά το νόμο, διαπιστωτικού της αύξησης του κεφαλαίου οικείου εγγράφου ή από τη σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των προσώπων αυτών, σε περίπτωση, που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από το νόμο προβλέπεται δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση.

( `Αρθρο 17 και 23 Ν. 1676/1986, όπως ισχύει με το άρθρο 37 του Ν. 3220/2004)

Β. Επίσης υποβάλλεται δήλωση όταν συνάπτεται δάνειο προς τα παραπάνω υποκείμενα πρόσωπα από δανειστή που έχει δικαίωμα σε ποσοστό στα εταιρικά κέρδη ή σε δάνειο που συνάπτεται με εταίρο σύζυγο ή τέκνο εταίρου, ή τρίτο πρόσωπο κατόπιν εγγύησης εταίρου και εφόσον τα δάνεια αυτά προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου.

( Ν. 1676/1986, άρθρο 18).

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που καταρτίστηκε το οικείο έγγραφο ή εάν δεν υπάρχει έγγραφο, από τότε που γίνεται εγγραφή στα οικεία βιβλία.

Γ. Σε μεταφορά στην Ελλάδα της έδρας της πραγματικής διεύθυνσης ή της καταστατικής έδρας των παραπάνω υποκειμένων.

Μέσα σε 15 ημέρες από τη μεταφορά

Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά της πραγματικής ή καταστατικής έδρας ενός προσώπου υπαγόμενου στο φόρο, από κράτος - Μέλος της Ε.Ε. δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη για την είσπραξη του φόρου (Ν. 3763/27-5-2009, ΠΟΛ. 1088/3-7-2009)

Δ. Στη διάθεση από αλλοδαπή εταιρία πάγιων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης στο υποκατάστημα της που βρίσκεται στην Ελλάδα

Μέσα σε 15 ημέρες από την εγγραφή στα οικεία βιβλία των διατιθέμενων κεφαλαίων.

Ε. Για τις παραπάνω πράξεις που καταρτίζονται σε Ελληνική προξενική αρχή της αλλοδαπής, υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος

Κατά τη σύνταξη της πράξης.

ΣΤ. Για τις ίδιες πράξεις που καταρτίζονται στην αλλοδαπή όχι ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, ο φόρος εισπράττεται με δήλωση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον αρμόδιο στην Ελλάδα προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. μαζί με αντίγραφο της οικείας πράξης

Μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία κατάρτισης της πράξης

Εάν για την πράξη αυτήν έγινε στην ημεδαπή σχετική εγγραφή στα οικεία βιβλία πριν άπα την πάροδο της τρίμηνης ως άνω προθεσμίας, η δήλωση απόδοσης του φόρου θα υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εγγραφή αυτή.

( `Αρθρο 17 και 23 Ν. 1676/1986)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου