Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Συμπληρωματική υποβολή Πίνακα Προσωπικού

(τροποποίηση ωραρίου, υπερεργασία, υπερωρία)

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού με το έντυπο Ε4 - Πίνακας Προσωπικού, στο ΟΠΣ ΣΕΠΕ «ΕΡΓΑΝΗ» (https://eservices.yeka.gr), ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία:

α) για αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους και

β) για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 ημερών.

( Απόφ.Υπ.Εργασίας 46755/847/11-12-2014, Απόφ.Υπ.Εργασίας 29502-85/01-09-2014).

Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο ( Απόφ.Υπ.Εργασίας 5072/25-02-2013, Απόφ. 28153/126/28-08-2013).

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο έντυπο δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης υποχρεωτικού πεδίου (π.χ. έλλειψη Α.Φ.Μ. εργαζομένου), θα ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ( παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.3996/2011, Απόφ.Υπ.Εργασίας 5072/25-02-2013, Απόφ. 28153/126/28-08-2013).

Επίσης για την μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού:

α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:

Μισθός

Επί Μήνες Εργασίας

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών

586,08

18

10.549,44

Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών

510,95

18

9.197,10

Ημερομίσθιο

Επί Ημέρες Εργασίας

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών

26,18

403

10.550,54

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών

22,83

403

9.200,49

β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β της παραγράφου 1 του άρθρου 24, του Ν.3996/2011, όπως ισχύουν με τα άρθρα 32, 33 του Ν.4488/2017.

( `Αρθρα 32, 33 του Ν.4488/2017)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου