Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Γενική Συνέλευση - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων

1. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.

( Παρ. 3, άρθρο 6, Ν. 4308/2014)

Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

( Παρ. 1, άρθρο 8, Ν. 4172/2013)

2. Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

( άρθρο 25 Ν.2190/1920, άρθρο 10 Ν.3190/1955, άρθρο 69 Ν.4072/2012)

Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του Ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Για τις εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 31.12.2015, η ετήσια Γενική Συνέλευση συνέρχεται

ΜΕΧΡΙ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

3. Δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων

Από τις οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του Ν.4403/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 07/07/2016 και μετά, οι εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

( άρθρο 7α παρ. 1 περ. ζ Ν.2190/1920, άρθρο 43β Ν.2190/1920, άρθρο 22 Ν.3190/1955, άρθρο 98 Ν.4072/2012)

Για τις οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν πριν τη δημοσίευση του Ν.4403/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι 7/7/2016, το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26.

( παρ. 5, άρθρο 43β Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4403/2016)

Για τις οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν 31/12/2015, οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν ισολογισμό στο ΓΕΜΗ

ΜΕΧΡΙ 5 Σεπτεμβρίου 2016

Όπου στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του N. 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.

( άρθρο 232 Ν. 4072/2012)

Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας).

Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης.

Για τις εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 31.12.2015, η δημοσιότητα πραγματοποιείται

ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

( άρθρο 251 Ν.4072/2012)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου